Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

Chia sẻ: utquan3311

Biểu mẫu giấy đề nghị tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

 

  1. Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày … tháng 01 năm 2002 Số: 01 Kính gửi: Doanh ngiệp A Tôi tên: AN Bộ phận (hoặc địa chỉ):………………… Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 6.000.000 đồng (Viết bằng chữ): Sáu triệu đồng Lý do: Mua quạt máy Chi tiết các mục tạm ứng: - - - - Tổng cộng Số tiền: 6.000.000 đ Thời hạn thanh toán: 03/01/2002 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng 254
  2. Đơn vị:Doanh nghiệp A Mẫu số C32 – HD Bộ phận: ……… Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG Ngày … tháng 01 năm 2002 Số: 02 Kính gửi: Doanh ngiệp A Tôi tên: BÌNH Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………….. Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 4.000.000 đồng (Viết bằng chữ): Bốn triệu đồng Lý do: Mua máy tính Chi tiết các mục tạm ứng: - - - - Tổng cộng Số tiền: 4000.000 đ Thời hạn thanh toán: 06/01/2002 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị Duyệt tạm ứng: .............. tạm ứng 255
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản