MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI MẪU DẤU, CHỮ KÝ

Chia sẻ: skkndayhoc

(Mẫu số: 02/MTK) Kính gửi Kho bạc Nhà nước:........................................................................................................................ Tên đơn vị (đã đăng ký mở và sử dụng TK tại KBNN): ............................................................................... Đề nghị được tiếp tục giao dịch với KBNN theo các thông tin sau: Tên đơn vị: Quyết định thành lập số: ........................................ Mã ĐVQHNS:.............................................................. Do cơ quan: ............................................................................................. Cấp ngày: ................................... Địa chỉ: .................................................................................................... Điện thoại:.................................. Họ và tên Chủ tài khoản:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản