MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN-Agribank

Chia sẻ: le3kut3_tn

Tài liệu tham khảo mẫu giấy đề nghị vay vốn

Nội dung Text: MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN-Agribank

 

  1. NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM VIETNAM BANK FOR ARGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN- LOAN REQUEST LETTER (Dành cho khách hàng là cá nhân và hộ gia đình– For Individual & Household) Kính gửi: CHI NHÁNH (BRANCH):………………………………….. NHNo&PTNT VIỆT NAM (ARGRIBANK VIETNAM) 1. Thông tin cơ bản – Base Information Họ và tên: (IN HOA) *: ……………………………………………………………………………………………… Full Name (VietNamese)* Tên Tiếng Anh (CAPITAL) *: ………………………………………………………………………………………... Full Name (English)* Tên Tắt (Tiếng Việt)*: ………………………………..Bí danh (Tiếng Việt):... …………………………………….. Short Name (Vietnamese)* Nick Name (Vietnamses) Tên Tắt (tiếng Anh)……………………… ……….....Bí danh (Tiếng Anh): ………………………………………. Short Name (English) * Nick Name (English) Số CMT/Hộ chiếu*:……………………………… Ngày cấp*:……./……./……….. ID No/Passport No* Issue Date* Nơi cấp*:…………………………..…………….. Địa chỉ liên lạc*:…………………………………………… Issue By* Address * Số điện thoại (Tel No) *:…………………..Số Fax (Fax No):…………………….Email: ………………………… Hộ khẩu (population):……………………………………………………………………………..………………… Trình độ chuyên môn ( professional qualification )..................................................................................................... CÁC THÀNH VIÊN TRONG HỘ GIA ĐÌNH ( Từ đủ 18 tuổi trở lên )- Members HỌ VÀ TÊN QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ KÝ TÊN HOẶC ĐIỂM CHỈ STT (Seq) ( Full name) (Relationship with householder) (Sign or Finger’s Print) Địa chỉ (Address):…………...………………Phường/Xã (Commune):…………………. …………………………..
  2. Quận/huyện (District):……………………………..……Tỉnh (Province):…………. ……………………………… Chúng tôi làm giấy này đề nghị Ngân hàng xem xét cho vay số tiền: This letter is sent to AGRIBANK for purpose of agreement in lending amount of money - Bằng chữ (In Numbers):………………………………………………………………………….VND - Bằng số (In Words):……………………………………………………………………………….VND - Lãi suất:………………..%/tháng Interest Rate %/month - Kỳ hạn:……………………tháng Loan Term month - Ngày trả nợ cuối cùng: …………../………./………. The last day of repayment - Giá trị tài sản bảo đảm:…………………………………………VND Value of property mortgaged as collateral Để thực hiện phương án kèm theo giấy đề nghị này To carry out the plan with this request ĐỐI TƯỢNG VẬT TƯ CHI PHÍ SẢN XUẤT CẦN VAY VỐN Cost of materials in production after loan ĐỐI TƯỢNG SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN STT Seq Entity Unit Payment - Lãi suất vay:………………%tháng, thời hạn vay:……………tháng. Interest %/month,loan term months. - Ngày trả nợ cuối cùng:…..tháng….năm…. The final repayment date + Trả lãi theo:……………... Interest type - Chúng tôi thế chấp, cầm cố có tài sản trị giá………….đồng, như sau: We have mortgages, mortgage is worth ... ... ... .... , as follows TÊN TÀI SẢN GIẤY TỜ ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT GIÁ TRỊ STT (Seq) (Property name) ( Documentation) (Specification) (Value) LỊCH SỬ TÍN DỤNG – Credit history Hạn trả nợ cuối Dư nợ đến ngày xin vay STT Tên ngân hàng vay (Seq) ( Bank’s name) cùng (loans outstanding to the date (Final repayment) of application) Tại NHNo&PTNT (At Agribank): 1 + Ngắn hạn (short term) + Trung,dài hạn (medium, long term) Tại Ngân hàng khác (At other banks) 2 + Ngắn hạn (short term) + Trung,dài hạn (medium, long term)
  3. Tổ chức, cá nhân khác 3 Other organizations and individuals Chúng tôi cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc và lãi đúng hạn, n ếu sai ph ạm chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. I promise that the purpose of using the loan will be perform in compliance with the agreement and the repayment for principal/interest will be on time. If violation occurs, I will be responsible before law. ……,ngày(date) …tháng(month)…năm (year)…
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản