Mẫu giấy giới thiệu thực tập

Chia sẻ: mrbinhson89

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu thực tập dành cho sinh viên

Nội dung Text: Mẫu giấy giới thiệu thực tập

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ạạ H  Số:……/GT Nha Trang, ngày … tháng … năm …… GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi: ………………………………………………………………………….. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG trân trọng giới thiệu: Sinh viên : ……………………………………………………………… MSSV : ………………………………. Lớp : …………………… Là sinh viên của Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Nha Trang. Đến liên hệ địa điểm thực tập tai Quý đơn vi. Thời gian thực tập là 8 tuần, bắt đầu từ ̣ ̣ ngày ……………………...đến ngày……………………….. Kính mong Quý đơn vị tạo điều kiện và giúp đỡ sinh viên Trường đạt kết quả tốt. Thay mặt Nhà trường, tôi xin cảm ơn sự hỗ trợ, đóng góp của Quý đơn vị vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của nhà trường. Trân trọng cám ơn! Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... Có giá trị đến hết ngày: ……./……/20… KHOA KINH TẾ
  2. Số 02 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, NHA TRANG_KHÁNH HÒA, - Tel: (058)3831149 Website: www.ntu.edu.vn/khoa/kinhte/default.aspx
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản