Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: khongyue

Không ghi vào khu vực này GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt  chuyển khoản  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC Ngày 24/12/2008 của BTC Mã

Nội dung Text: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1- 02/NS
Theo TT số 128/2008/TT-BTC
Không ghi vào Ngày 24/12/2008 của BTC
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
khu vực này Mã hiệu:…………………
 chuyển khoản 
Tiền mặt Số:…………………
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DÖÏ NG   Ò N H  
Ñ VIE Ä T   .
Mã số thuế: 3701653203 Địa chỉ: OÂ  27,  Â  
LO NP21,  U   ÙI  Ò N H   Ö   Y Õ   Ö Ô Ù C          Y Õ
KH TA Ñ CM PH II, TT M
  Ö Ô Ù C  
PH   .
......................................................................................... Huyện: Tỉnh, TP: Bình Dương
BE Á N   Ù T
CA
.
Người nộp thay: .................................................................................................................Mã số thuế:.............................................
Địa chỉ: ...............................................................................................................................................................................................
Huyện: .............................................................................Tỉnh, TP: ...................................................................................................
Đề nghị NH (KBNN):........................................................ trích TK số:...............................................................................................
(hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: Tỉnh, TP: H.B e á n   ùt - Bình Dương
Ca
.
Để ghi thu NSNN  hoặc nộp vào TK tạm thu số: ........................................................................................................................
Cơ quan quản lý thu: CHI CỤC THUẾ HUYỆN B E Á N   Ù T Mã số: .................................................
CA
Tờ khai HQ, QĐ số: Loại hình XNK: ..............................................................
ngày:
(hoặc) Bảng kê Biên lai số: ................................................ ngày .............................

Mã Mã
Nội dung Mã Kỳ
Số tiền
STT ngành NDKT
chương thuế
các khoản nộp NS
KT (K) (TM)
THAÙN
G
THUEÁ GTGT
1 754 165 1701 28.827.878
11/201
028.827.878
Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ: HAI M ƠI TAÙM TRI ỆU TÁM TRĂM HAI MƯƠI BẨY NGÀN TÁM TRĂM BẨY MƯƠI TÁM
Ư
ĐỒNG . .....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

PHẦN KBNN GHI
Mã quỹ:...................................Mã ĐBHC: .................................. Nợ TK:................................................................................
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG INDOVINA
Mã KBNN:...............................Mã nguồn NS:............................. Có TK: ...............................................................................
Ngày 18 tháng 01 năm 2011 Ngày……tháng……năm……
.
Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
NGÂN HÀNG B
Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm…….
Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng
47
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản