Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chia sẻ: khongyue

Không ghi vào khu vực này GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Tiền mặt  chuyển khoản  (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC Ngày 24/12/2008 của BTC Mã

Nội dung Text: Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 

  1. Mẫu số: C1- 02/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC Không ghi vào Ngày 24/12/2008 của BTC GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC khu vực này Mã hiệu:…………………  chuyển khoản  Tiền mặt Số:………………… (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DÖÏ NG   Ò N H   Ñ VIE Ä T   . Mã số thuế: 3701653203 Địa chỉ: OÂ  27,  Â   LO NP21,  U   ÙI  Ò N H   Ö   Y Õ   Ö Ô Ù C          Y Õ KH TA Ñ CM PH II, TT M   Ö Ô Ù C   PH   . ......................................................................................... Huyện: Tỉnh, TP: Bình Dương BE Á N   Ù T CA . Người nộp thay: .................................................................................................................Mã số thuế:............................................. Địa chỉ: ............................................................................................................................................................................................... Huyện: .............................................................................Tỉnh, TP: ................................................................................................... Đề nghị NH (KBNN):........................................................ trích TK số:............................................................................................... (hoặc) nộp tiền mặt để chuyển cho KBNN: Tỉnh, TP: H.B e á n   ùt - Bình Dương Ca . Để ghi thu NSNN  hoặc nộp vào TK tạm thu số: ........................................................................................................................ Cơ quan quản lý thu: CHI CỤC THUẾ HUYỆN B E Á N   Ù T Mã số: ................................................. CA Tờ khai HQ, QĐ số: Loại hình XNK: .............................................................. ngày: (hoặc) Bảng kê Biên lai số: ................................................ ngày ............................. Mã Mã Nội dung Mã Kỳ Số tiền STT ngành NDKT chương thuế các khoản nộp NS KT (K) (TM) THAÙN G THUEÁ GTGT 1 754 165 1701 28.827.878 11/201 0 28.827.878 Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: HAI M ƠI TAÙM TRI ỆU TÁM TRĂM HAI MƯƠI BẨY NGÀN TÁM TRĂM BẨY MƯƠI TÁM Ư ĐỒNG . ..................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................ PHẦN KBNN GHI Mã quỹ:...................................Mã ĐBHC: .................................. Nợ TK:................................................................................ ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN NGÂN HÀNG INDOVINA Mã KBNN:...............................Mã nguồn NS:............................. Có TK: ............................................................................... Ngày 18 tháng 01 năm 2011 Ngày……tháng……năm…… . Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng KHO BẠC NHÀ NƯỚC NGÂN HÀNG B Ngày……tháng……năm…… Ngày……tháng…..năm……. Kế toán Kế toán trưởng Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng 47
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản