MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu hành chính ban hành kèm theo thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 06 năm 2011

Nội dung Text: MẪU GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

  1. GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH Mẫu số: C1-02/NS Không ghi NHÀ NƯỚC vào khu vực Theo TT số …../TT- này Tiền mặt □ Chuyển khoản □ BTC ngày …/…/… của BTC (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Mã hiệu: (1) …………… Số: (1) ………………… Người nộp thuế: …………………………………………………… Mã số thuế: ... Địa chỉ: ……………………………………… Huyện: ……………………… Tỉnh, TP ................................ ................................ ................................ ............... Người nộp thay: ………………………………….. Mã số thuế của người nộp thay Đề nghị KBNN (NH) (2) …………………………… trích TK số ......................... hoặc thu bằng tiền mặt Để nộp vào NSNN □ (hoặc) TK tạm thu □ của cơ quan thu (3) ……….. tại KBNN Tên cơ quan quản lý thu: ................................ ................................ ...................... Tờ khai HQ số: ………….. ngày (4) ................................ ................................ ...... QĐ số: …………… ngày (5) …………… (hoặc) Bảng kê số …………… ngày (6)
  2. STT Nội dung các khoản Mã Mã Kỳ thuế Số tiền nộp NS NDKT chương (TM) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ................................ ................................ ................... ................................ ................................ ................................ .............................. PHẦN KBNN GHI quỹ: ……………….. Mã ĐBHC: ………………….. Nợ TK: Mã …………………………………….. nguồn NS: …………….… Có TK: Mã KBNN: ……………. Mã ………………………………………
  3. ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN (9) NGÂN HÀNG A (11) Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Kế toán trưởng Thủ trưởng Kế toán Kế toán trưởng Người nộp (10) (10) tiền NGÂN HÀNG B (11) KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ngày … tháng … năm … Ngày … tháng … năm … Thủ quỹ Kế toán Kế toán Kế toán trưởng Kế toán (7) trưởng (8) Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do ng ười nộp lập thì để trống); (2) Ngân hàng (KBNN) nơi trích TK hoặc nơi Ngân hàng thu TM; (3) chỉ dùng cho trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuế nộp tiền vào tài khoản tạm thu; (4) dùng trong trường hợp thu các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu; (5) dùng trong trường hợp thu theo Quyết định thu của cơ quan có thẩm quyền; (6) Ghi theo số, ngày của Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê thu tiền phạt để lập Giấy nộp tiền; (7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khi trích TK của người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sử dụng tại KBNN/hoặc ngân hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếu KBNN/hoặc ngân hàng đã tham gia thì người nộp tiền chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tổ chức khi lập GNT để nộp chuyển khoản; (11) chỉ in v à sử dụng khi thanh toán liên ngân hàng dùng chứng từ giấy.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản