MẪU GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Chia sẻ: tru_mua

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy rút dự toán bổ sung từ ngân sách cấp trên', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU GIẤY RÚT DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

Không ghi vào Mẫu số: C2-09/NS
khu vực này GIẤY RÚT DỰ TOÁN
Niên độ: ……….
BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN Số:.....................
Tháng ….. năm 20…..
PHẦN KBNN GHI
Căn cứ dự toán NS ........................................................ bổ sung cho NS……………..
Nợ TK ......................................
Đề nghị KBNN:…………………………………………………………………………………
Có TK .......................................
Chi NS (Cấp): ............................................ Tài khoản……………………………………. Mã quỹ ...... Mã ĐBHC ...............
Cho NS (Cấp) : .......................................... Tài khoản……………………………………. Mã KBNN ..................................
Theo chi tiết:

Mã Mã
Mã Mã
Diễn giải Số tiền
nguồn ngành
Chương NDKT
NS KT

1. Bổ sung cân đối ngân sách

2. Bổ sung có mục tiêu
Tổng cộng (1+2):

Tổng số tiền ghi bằng chữ:
……………………………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………

Ghi chú : KBNN đồng thời hạch toán số thu bổ sung từ NS (cấp)……… cho NS cấp) ….….., theo chi tiết sau :
Mã Mã
Mã Mã
Diễn giải Số tiền
nguồn ngành
Chương NDKT
NS KT
1
1. Bổ sung cân đối ngân sách
1
2. Bổ sung có mục tiêu
Tổng cộng (1+2):
CƠ QUAN TÀI CHÍNH (UBND xã) KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày …. tháng …. năm …….. Ngày …..... tháng ...…. năm ……..
Kế toán trưởng Thủ trưởng(Chủ tịch xã) Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc
1
Chú ý: số thu, chi bổ sung cân đối ngân sách và thu, chi bổ sung có mục tiêu phải thống
nhất.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản