Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Chia sẻ: utquan3311

Biểu mẫu giấy thanh toán tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB
Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 01
Ngày 03 tháng 01 năm 2002 Nợ: 111
Có: 141
- Họ tên người thanh toán:AN
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
ĐVT: 1.000đồng
Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng:
1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết:
2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 6,000
Phiếu chi số: 02
II. Số tiền đã chi:
1 Chứng từ số 1,100
2 Chứng từ số
III. Chênh lệch:
1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II) 4,900
2 Chi quá số tạm ứng ( II - I)


Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị
thanh toán
256
Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB
Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính)

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 02
Ngày 06 tháng 01 năm 2002 Nợ: 141
Có: 111
- Họ tên người thanh toán:BÌNH
- Bộ phận (hoặc địa chỉ):
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
ĐVT: 1.000 đồng
Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng:
1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết:
2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 4,000
Phiếu chi số: 03
II. Số tiền đã chi:
1 Chứng từ số 11,300
2 Chứng từ số
III. Chênh lệch:
1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II)
2 Chi quá số tạm ứng ( II - I) 7,300


Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị
thanh toán
257
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản