Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

Chia sẻ: utquan3311

Biểu mẫu giấy thanh toán tạm ứng dành cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu giấy thanh toán tạm ứng

 

  1. Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 01 Ngày 03 tháng 01 năm 2002 Nợ: 111 Có: 141 - Họ tên người thanh toán:AN - Bộ phận (hoặc địa chỉ): - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: ĐVT: 1.000đồng Diễn giải Số tiền A 1 I. Số tiền tạm ứng: 1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết: 2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 6,000 Phiếu chi số: 02 II. Số tiền đã chi: 1 Chứng từ số 1,100 2 Chứng từ số III. Chênh lệch: 1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II) 4,900 2 Chi quá số tạm ứng ( II - I) Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị thanh toán 256
  2. Đơn vị:Doanh nghiệp A . Mẫu số C33 - BB Bộ phận: ………. (Ban hành theo QĐ 19/2006/QĐ-BTC Mã đơn vị SDNS: ngày 30/03/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính) GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG Số: 02 Ngày 06 tháng 01 năm 2002 Nợ: 141 Có: 111 - Họ tên người thanh toán:BÌNH - Bộ phận (hoặc địa chỉ): - Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây: ĐVT: 1.000 đồng Diễn giải Số tiền A 1 I. Số tiền tạm ứng: 1 Số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa hết: 2 Số tiền tạm ứng kỳ này: 4,000 Phiếu chi số: 03 II. Số tiền đã chi: 1 Chứng từ số 11,300 2 Chứng từ số III. Chênh lệch: 1 Số tạm ứng chi không hết ( I - II) 2 Chi quá số tạm ứng ( II - I) 7,300 Thủ trưởng đơn vị Kế toán Người đề nghị thanh toán 257
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản