MẪU GIẤY UỶ QUYỀN

Chia sẻ: lucmoiiu

MẪU GIẤY UỶ QUYỀN(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BXD ngày 08/5/2012 của Bộ Xây dựng) GIẤY UỶ QUYỀN Căn cứ Thông báo trúng thầu (hoặc hợp đồng) số …. ngày …. tháng … năm …. giữa Chủ đầu tư (hoặc nhà thầu chính) là …….….. với Công ty ………………:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản