Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 422

1
2.849
views

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân (Mẫu 02/CQSH) Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Căn cứ các văn bản pháp lệnh hiện hành.

Mẫu giấy ủy quyền dành cho cá nhân
Nội dung Text

  1. Mẫu 02/CQSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ỦY QUYỀN (Dành cho cá nhân) - Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. - Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành. …………., ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có: I/ Bên ủy quyền:................................................................................................................................ Địa Chỉ:.................................................................................................................................................... Số CMND/Giấy ĐKKD:...........Nơi cấp :....................................... Ngày cấp :..................................... Quốc tịch: II/ Bên được ủy quyền:.................................................................................................................. Địa chỉ:..................................................................................................................................................... Số CMND/Giấy ĐKKD:………………..Ngày cấp:………………………Nơi cấp Điện thoại:..........................................................Fax:............................................................................. Quốc tịch: III/ Nội dung ủy quyền: .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... IV. Cam kết: - Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên. - Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết. Bên ủy quyền Bên được ủy quyền (Chữ ký, họ tên, con dấu) (Chữ ký, họ tên, con dấu) Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Đồng bộ tài khoản