Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

Chia sẻ: luatsulecao

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt. Dùng khi giám đốc lập giấy ủy quyền cho cấp dưới thay mặt hay đại diện làm công tác hay làm thủ tục tại cơ sở pháp lý.

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyển giám đốc cho người thay mặt

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ỦY QUYỀN Tôi là: .......................................................................................................................................... Giới tính : .................................................................................................................................... Chức danh: Giám đốc Sinh ngày: ........................................ Dân tộc: ................................. Quốc tịch : .......................... Chứng minh nhân dân số: ................ ............................................... ............................................ Ngày cấp: ......................................... Nơi cấp: ................................ ............................................ Nơi đăng ký hộ khẩu : ..................... ............................................... ............................................ Chỗ ở hiện tại: ............................................................................................................................. Đại diện theo pháp luật của Công ty ....................................................................................................... Tôi lập giấy ủy quyền này ủy quyền cho: Ông/Bà: ........................................................................................................................................ CMTND số: ..................................... do Công an cấp ngày ................................ Điện thoại: .................................................................................................................................... NỘI DUNG ỦY QUYỀN: Ông/Bà…………………………………………….được thay mặt tôi làm thủ tục về việc ………………………………… tại ………………………………………………… nhằm hoàn tất công việc ………………………………………………………………………………………... Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 2010 Người nhận ủy quyền Người ủy quyền …………………….. ……………………..
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản