Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Chia sẻ: | Ngày: doc 1 p | 421

12
8.408
views

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy xác nhận thời gian công tác.

MẪU GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
Nội dung Text

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC Kính gửi : ............................................................................................... Tôi tên là : ..................................................................................................................... Trình độ chuyên môn : ................................................................................................. Đã công tác tại : ............................................................................................................ Lĩnh vực công tác ......................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Thời gian công tác : ...................................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Nhận xét trong quá trình công tác:................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Tôi làm đơn này xin xác nhận để bổ sung hồ sơ học liên thông lên đại học của Viện Đại Học Mở Hà Nội XÁC NHẬN …………,ngày……tháng ….năm…… ………..……………………………… Người làm đơn ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… TRẦN VĂN BÌNH Ngày tháng năm

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản