Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu giấy xác nhận thời gian thực hành tại cơ sở y, dược hoặc yhct hợp pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ....................., ngày ......... tháng ......... năm ............ GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ Y, DƯỢC HOẶC YHCT HỢP PHÁP Giám đốc /chủ cơ sở : ................................................................................. Địa chỉ....................................................................................................................... Xác nhận: Ông/ bà: ....................................................................... Sinh năm: ............................... Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................... Trình độ chuyên môn: .............................................................................. Năm tốt nghiệp:...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản