MẪU GIỚI THIỆU

Chia sẻ: niemtin0220

MẪU GIỚI THIỆU

Nội dung Text: MẪU GIỚI THIỆU

 

  1. TÊN CƠ QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ________________ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:........./PG __________________________ .................., ngày......tháng....năm........... GIẤY GIỚI THIỆU Kính gửi..........................................(1).......................................................... Giới thiệu Ông, Bà:................................................................................................... Chức vụ :................................................................................................................... được cử đến :............................................................................................................ Về việc :.................................................................................................................... Mong..........................giúp đỡ ông, bà. ………………………………………hoàn thành nhiệm vụ. Giấy giới thiệu THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN Có giá trị hết ngày……......... (Ký tên đóng dấu) ______________________________ (1) Viết tên cơ quan hoặc tổ chức giới thiệu Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản