Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình

Chia sẻ: Thanh An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
483
lượt xem
83
download

Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình" sẽ giúp các bạn hình dung được các điều khoản và nội dung cần được trình bày trong hợp đồng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ______________ HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CHO CÔNG TRÌNH Số:…..../HĐLCKTKT Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25-9-1989 của Hội đồng Nhà nước. Căn cứ Nghị định số 17/HĐBT ngày 16-01-1990 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản. Căn cứ vào biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày ......... tháng ..... năm ....... (nếu có). Căn cứ .................................................................................. Hôm nay ngày .... tháng ..... năm ........ tại địa điểm............................................... chúng tôi gồm có: BÊN CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp:.................................................................................................... Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................. Điện thoại:....................... Telex: ................................ Fax: ..................................... Tài khoản số:................................. Mở tại ngân hàng:............................................. Đại diện bởi:.................................. Chức vụ: ........................................................... (Giấy ủy quyền số: ........................ (nếu thay giám đốc ký) Viết ngày.... tháng..... năm.......... Do................................... chức vụ ................ ký.) Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG Tên doanh nghiệp:.................................................................................................... Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................. Điện thoại:....................... Telex: ................................ Fax: ..................................... Tài khoản số:................................. Mở tại ngân hàng:............................................. Đại diện bởi:.................................. Chức vụ: ........................................................... (Giấy ủy quyền số: ........................ (nếu thay giám đốc ký) Viết ngày.... tháng..... năm.......... Do.................................... chức vụ............... ký.) Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản sau: Điều 1: Nội dung công việc Bên A giao cho Bên B lập: 1. LCKTKT của công trình.......................... phải quán triệt những số liệu do kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Nội dung bản luận chứng phải thể hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. 3. Bên B phải đảm bảo viết LCKTKT cho công trình ........................................ được Bên A chấp nhận và cấp trên của Bên A đồng ý xét duyệt. Điều 2: Thời hạn lập LCKTKT Bên B đảm bảo hoàn thành bản luận chứng kinh tế – kỹ thuật của công trình trong tháng sẽ giao cho Bên A ngày.............. tháng..... năm....... Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
  2. Điều 3: Giá trị hợp đồng Bên A sẽ trả cho Bên B sau khi bản LCKTKT của công trình .............................. được thẩm tra, xét duyệt và công nhận. Tổng cộng là: ........................................................................ đồng. Điều 4: Phương thức thanh toán Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo phương thức: Trả toàn bộ bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản qua ngân hàng ............................................ ). Điều 5: Trách nhiệm Bên A 1. Cung cấp đầy đủ kết quả khảo sát địa điểm xây dựng công trình. 2. Giao đầy đủ hồ sơ quy hoạch, kế hoạch, mục tiêu xây dựng công trình cho Bên B. 3. Sẵn sàng cung cấp những thông tin, số liệu đã có khi Bên B yêu cầu. 4. Thanh toán đủ số lượng và đúng thời hạn lệ phí hợp đồng cho Bên B. Điều 6: Trách nhiệm Bên B 1. Việt đúng và đầy đủ nội dung, yêu cầu về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu xây dựng công trình mà Bên A đặt ra. 2. Khi có yêu cầu bổ sung, sửa đổi hoặc viết lại thì Bên B phải thực hiện cho tới khi được cấp xét duyệt chấp nhận. 3. Phải bảo đảm hoàn thành khẩn trương, đúng thời hạn. Điều 7: Điều khoản thi hành 1. Hợp đồng này có giá trị từ ngày...................... đến ngày ......................... 2. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về HĐKT. 3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc gì thì hai bên chủ động thương lượng giải quyết. Hợp đồng này được lập thành .......... bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ........ bản. ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A Chức vụ: Chức vụ: Ký tên, đóng dấu Ký tên, đóng dấu Tham khảo các loại biểu mẫu và mẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/.
Đồng bộ tài khoản