Mẫu Hợp đồng thuê xe du lịch

Chia sẻ: Nguyen Ms.Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

6
2.556
lượt xem
285
download

Mẫu Hợp đồng thuê xe du lịch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Hợp đồng thuê xe du lịch

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng thuê xe du lịch

  1. DOANH NGHIỆP TN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ........./HĐ-DN ..........., ngày .......... tháng ......... năm ........... HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989 của HĐBT (nay là Chính phủ) ; Nghị định số 17/NĐ-CP ngay 16 tháng 01 năm 1990 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh HĐKT. Hôm nay, ngày ........... tháng ........... năm .......... Tại ................... ., chung ́ ̀ tôi gôm: I. ĐẠI DIỆN BÊN A: Ông: ...................................... CMT số: ………… Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ....................... Chức vụ: ......................... Điện thoại: ............................................................. Địa chỉ: ……………………………………………. II. ĐẠI DIỆN BÊN B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯƠNG Ông: ....................... Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: ...................................... Địa chỉ: ........................................... Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê: Chiếc xe du lịch, biển số…………….do ông ………………………..làm chủ xe. Xe gồm……………chỗ ngồi. Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………ngày Điều 2: Tiền thuê xe được tính trọn gói. Tổng giá trị là: ............................ đồng (Bằng chữ:.................................). Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt lúc thanh lý hợp đồng và có giấy biên nhận của bên B do bên A giữ. Điều 3: Bên thuê xe cam kết a/ Sử dụng xe đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt chiếc xe đã thuê, các trang thiết bị trên xe. b/ Không được sang nhượng. Điều 4: Bên thuê xe có trách nhiệm bảo quản, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa chữa.
  2. Điều 5: Bên cho thuê xe phải đảm bảo độ an toàn của xe về thiết bị trên xe. Mọi sự cố về thiết bị kỹ thuật của xe bên cho thuê phải có trách nhiệm sửa chữa. Điều 6: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sẽ giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Nếu bên nào làm sai một trong các điều khoản trên thì bên đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản thiệt hại và trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước. Nếu trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc tranh chấp hai bên không giải quyết được thì đưa ra toà án kinh tế để giải quyết. Hợp đồng này đươc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)
  3. DOANH NGHIỆP TN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 24/HĐ-DN Hải Ninh, ngày 08 tháng 07 năm 2009 HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989 của HĐBT (nay là Chính phủ) ; Nghị định số 17/NĐ-CP ngay 16 tháng 01 năm 1990 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh HĐKT. Hôm nay, ngày 08 tháng 07 năm 2009. Tại văn phong Doanh nghiêp tư ̀ ̣ nhân Thanh Hương, chung tôi gôm: ́ ̀ III. ĐẠI DIỆN BÊN A: Ông: Nguyễn Văn Thực CMT số: ………… Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: Quảng Bình Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 01216580527 Địa chỉ: ……………………………………………. IV. ĐẠI DIỆN BÊN B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯƠNG Ông: Võ Đại Nghĩa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0983649145 Địa chỉ: Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê: Chiếc xe du lịch, biển số…………….do ông ………………………..làm chủ xe. Xe gồm……………chỗ ngồi. Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………ngày Điều 2: Tiền thuê xe được tính trọn gói. Tổng giá trị là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt lúc thanh lý hợp đồng và có giấy biên nhận của bên B do bên A giữ. Điều 3: Bên thuê xe cam kết a/ Sử dụng xe đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt chiếc xe đã thuê, các trang thiết bị trên xe. b/ Không được sang nhượng.
  4. Điều 4: Bên thuê xe có trách nhiệm bảo quản, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa chữa. Điều 5: Bên cho thuê xe phải đảm bảo độ an toàn của xe về thiết bị trên xe. Mọi sự cố về thiết bị kỹ thuật của xe bên cho thuê phải có trách nhiệm sửa chữa. Điều 6: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sẽ giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Nếu bên nào làm sai một trong các điều khoản trên thì bên đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản thiệt hại và trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước. Nếu trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc tranh chấp hai bên không giải quyết được thì đưa ra toà án kinh tế để giải quyết. Hợp đồng này đươc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)
  5. DOANH NGHIỆP TN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 25/HĐ-DN Hải Ninh, ngày 25 tháng 07 năm 2009 HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989 của HĐBT (nay là Chính phủ) ; Nghị định số 17/NĐ-CP ngay 16 tháng 01 năm 1990 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh HĐKT. Hôm nay, ngày 25 tháng 07 năm 2009. Tại văn phong Doanh nghiêp tư ̀ ̣ nhân Thanh Hương, chung tôi gôm: ́ ̀ V. ĐẠI DIỆN BÊN A: Ông: Nguyễn Văn Thực CMT số: ………… Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: Quảng Bình Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 01216580527 Địa chỉ: ……………………………………………. VI. ĐẠI DIỆN BÊN B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯƠNG Ông: Võ Đại Nghĩa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0983649145 Địa chỉ: Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê: Chiếc xe du lịch, biển số…………….do ông ………………………..làm chủ xe. Xe gồm……………chỗ ngồi. Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………ngày Điều 2: Tiền thuê xe được tính trọn gói. Tổng giá trị là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt lúc thanh lý hợp đồng và có giấy biên nhận của bên B do bên A giữ. Điều 3: Bên thuê xe cam kết a/ Sử dụng xe đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt chiếc xe đã thuê, các trang thiết bị trên xe.
  6. b/ Không được sang nhượng. Điều 4: Bên thuê xe có trách nhiệm bảo quản, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa chữa. Điều 5: Bên cho thuê xe phải đảm bảo độ an toàn của xe về thiết bị trên xe. Mọi sự cố về thiết bị kỹ thuật của xe bên cho thuê phải có trách nhiệm sửa chữa. Điều 6: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sẽ giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Nếu bên nào làm sai một trong các điều khoản trên thì bên đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản thiệt hại và trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước. Nếu trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc tranh chấp hai bên không giải quyết được thì đưa ra toà án kinh tế để giải quyết. Hợp đồng này đươc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)
  7. DOANH NGHIỆP TN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH HƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/HĐ-DN Hải Ninh, ngày 20 tháng 08 năm 2009 HỢP ĐỒNG THUÊ XE DU LỊCH Căn cứ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế ngày 25 tháng 9 năm 1989 của HĐBT (nay là Chính phủ) ; Nghị định số 17/NĐ-CP ngay 16 tháng 01 năm 1990 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh HĐKT. Hôm nay, ngày 20 tháng 08 năm 2009. Tại văn phong Doanh nghiêp tư ̀ ̣ nhân Thanh Hương, chung tôi gôm: ́ ̀ VII. ĐẠI DIỆN BÊN A: Ông: Nguyễn Văn Thực CMT số: ………… Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: Quảng Bình Chức vụ: Lái xe Điện thoại: 01216580527 Địa chỉ: ……………………………………………. VIII. ĐẠI DIỆN BÊN B: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH HƯƠNG Ông: Võ Đại Nghĩa Chức vụ: Giám đốc Điện thoại: 0983649145 Địa chỉ: Hải Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình Hai bên thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với các điều khoản sau: Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê: Chiếc xe du lịch, biển số…………….do ông ………………………..làm chủ xe. Xe gồm……………chỗ ngồi. Kể từ ngày………….tháng…………..năm…………..trong thời hạn………ngày Điều 2: Tiền thuê xe được tính trọn gói. Tổng giá trị là: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt lúc thanh lý hợp đồng và có giấy biên nhận của bên B do bên A giữ. Điều 3: Bên thuê xe cam kết
  8. a/ Sử dụng xe đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt chiếc xe đã thuê, các trang thiết bị trên xe. b/ Không được sang nhượng. Điều 4: Bên thuê xe có trách nhiệm bảo quản, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa chữa. Điều 5: Bên cho thuê xe phải đảm bảo độ an toàn của xe về thiết bị trên xe. Mọi sự cố về thiết bị kỹ thuật của xe bên cho thuê phải có trách nhiệm sửa chữa. Điều 6: Những cam kết chung: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, sẽ giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Nếu bên nào làm sai một trong các điều khoản trên thì bên đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản thiệt hại và trách nhiệm trước pháp luật, Nhà nước. Nếu trong quá trình thực hiện có những vấn đề vướng mắc tranh chấp hai bên không giải quyết được thì đưa ra toà án kinh tế để giải quyết. Hợp đồng này đươc lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản để thực hiện. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B (Họ tên, chữ ký) (Họ tên, chữ ký)
Đồng bộ tài khoản