Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Chia sẻ: hoangpt8790

Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
Trêng C§XD MiÒn T©y §éc lËp - Tù do - h¹nh Phóc
Trung T©m t vÊn x©y dùng -----------o0o---------
***
Sè / H§KT-TV
hîp ®ång
(V/v: Tö vaán thieát keá)

- Tªn c«ng
tr×nh:.................................................................................................
- H¹ng
môc:........................................................................................................
- §Þa
®iÓm:.........................................................................................................
- C¨n cø nghÞ ®Þnh 17/H§BTT ngµy 16/01/1990 cña héi ®ång Bé Tr-
ëng vÒ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ
- C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña
Quèc Héi khãa XI, kú häp thø 4.
- C¨n cø nghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh
phñ vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh.
- C¨n theo QuyÓn gi¸ thiÕt kÕ, kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§
- BXD cña Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 20/01/2001.

H«m nay, ngµy ......... th¸ng ......... n¨m ............, chóng t«i gåm :
A/ Bªn giao thÇu ( Bªn
A):...........................................................................................
- §¹i diÖn: ..............................................................Chøc
vô: ............................
- §Þa
chØ: .......................................................................................................
..
- §iÖn
tho¹i:.......................................................................................................
B/ Bªn nhËn thÇu (Bªn B):
.......................................................................................
- §¹i diÖn: ...............................................................Chøc
vô:............................
- §Þa
chØ: ...........................................................................................................
- §iÖn
tho¹i:.......................................................................................................
Hai bªn tho¶ thuËn ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau:
§iÒu I: Néi dung c«ng viÖc:
Bªn A giao cho Bªn B thiÕt kÕ coâng
trình:............................................................
.........................................................................................................................
.............
S¶n phÈm cña Hå s¬ thiÕt
kÕ:.................................................................................
.........................................................................................................................
.............
§iÒu II: ChÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt:

Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o theo theo tháa thuËn gi÷a hai bªn nh
sau:..............
.........................................................................................................................
.............
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
....................................................
§iÒu III: Gi¸ trÞ hîp ®ång:
Gi¸ trÞ thoûa thuaän (Chi phÝ thiÕt kÕ) :
...........................................®ång
B»ng
ch÷: .................................................................................................................
....
TrÞ gi¸ chÝnh thøc hai bªn A & B sÏ c¨n cø theo thiÕt kÕ phÝ ®îc lËp
trong hå s¬ TKKT vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, ®Ó thanh to¸n
chi phÝ thiÕt kÕ b»ng b¶n thanh lý Hîp ®ång.

§iÒu IV: Ph¬ng thøc thanh to¸n:
ThiÕt kÕ phÝ ®îc thanh to¸n lµm 02 ®ît b»ng tiÒn mÆt:
- Bªn B b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång sau khi nhËn ®îc t¹m øng cña
Bªn A t¬ng øng 25%. Gi¸ trÞ
b»ng:__________________________________________
- Khi dù ¸n vµ thiÕt kÕ ®îc duyÖt, hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu
quyÕt to¸n vµ thanh lý H§. Bªn A thanh to«Ênhnf toµn cho bªn B.
§iÒu V: Thêi h¹n hîp ®ång
Thôøi gian laø ......... ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng.
§iÒu VI: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn:
- Bªn A: Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho Bªn B c¸c tµi liÖu ban ®Çu gåm:
+ Dù ¸n ®Çu t kÌm theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm
quyÒn.
+ QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt.
+ Tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt ®Þa h×nh ( tû lÖ 1/500 hoÆc 1/2000)
+ C¸c tµi liÖu kü thuËt, v¨n b¶n tho¶ thuËn cã liªn quan
- Bªn B: Cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Çy ®ñ hå s¬ DA vµ TKDT b¶o ®¶m
chÊt lîng, tiÕn ®é giao hå s¬.
§iÒu VII: §iÒu kho¶n thi hµnh:
- Hai bªn cam kÕt thi hµnh nghiªm chØnh hîp ®ång nµy, qu¸ tr×nh
thùc hiÖn cã g× ph¸t sinh hai bªn sÏ cïng nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt.
- Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 6 b¶n, mçi bªn gi÷ 03 b¶n cã gi¸ trÞ nh
nhau

§¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản