Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Chia sẻ: Hoang Phong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
516
lượt xem
132
download

Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

  1. Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Trêng C§XD MiÒn T©y §éc lËp - Tù do - h¹nh Phóc Trung T©m t vÊn x©y dùng -----------o0o--------- *** Sè / H§KT-TV hîp ®ång (V/v: Tö vaán thieát keá) - Tªn c«ng tr×nh:................................................................................................. - H¹ng môc:........................................................................................................ - §Þa ®iÓm:......................................................................................................... - C¨n cø nghÞ ®Þnh 17/H§BTT ngµy 16/01/1990 cña héi ®ång Bé Tr- ëng vÒ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi khãa XI, kú häp thø 4. - C¨n cø nghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n theo QuyÓn gi¸ thiÕt kÕ, kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§ - BXD cña Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 20/01/2001. H«m nay, ngµy ......... th¸ng ......... n¨m ............, chóng t«i gåm : A/ Bªn giao thÇu ( Bªn A):........................................................................................... - §¹i diÖn: ..............................................................Chøc vô: ............................ - §Þa chØ: ....................................................................................................... .. - §iÖn tho¹i:....................................................................................................... B/ Bªn nhËn thÇu (Bªn B): ....................................................................................... - §¹i diÖn: ...............................................................Chøc vô:............................ - §Þa chØ: ........................................................................................................... - §iÖn tho¹i:....................................................................................................... Hai bªn tho¶ thuËn ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu I: Néi dung c«ng viÖc:
  2. Bªn A giao cho Bªn B thiÕt kÕ coâng trình:............................................................ ......................................................................................................................... ............. S¶n phÈm cña Hå s¬ thiÕt kÕ:................................................................................. ......................................................................................................................... ............. §iÒu II: ChÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt: Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o theo theo tháa thuËn gi÷a hai bªn nh sau:.............. ......................................................................................................................... ............. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................................................... §iÒu III: Gi¸ trÞ hîp ®ång: Gi¸ trÞ thoûa thuaän (Chi phÝ thiÕt kÕ) : ...........................................®ång B»ng ch÷: ................................................................................................................. .... TrÞ gi¸ chÝnh thøc hai bªn A & B sÏ c¨n cø theo thiÕt kÕ phÝ ®îc lËp trong hå s¬ TKKT vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, ®Ó thanh to¸n chi phÝ thiÕt kÕ b»ng b¶n thanh lý Hîp ®ång. §iÒu IV: Ph¬ng thøc thanh to¸n: ThiÕt kÕ phÝ ®îc thanh to¸n lµm 02 ®ît b»ng tiÒn mÆt: - Bªn B b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång sau khi nhËn ®îc t¹m øng cña Bªn A t¬ng øng 25%. Gi¸ trÞ b»ng:__________________________________________ - Khi dù ¸n vµ thiÕt kÕ ®îc duyÖt, hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu quyÕt to¸n vµ thanh lý H§. Bªn A thanh to«Ênhnf toµn cho bªn B. §iÒu V: Thêi h¹n hîp ®ång Thôøi gian laø ......... ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng. §iÒu VI: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn: - Bªn A: Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho Bªn B c¸c tµi liÖu ban ®Çu gåm:
  3. + Dù ¸n ®Çu t kÌm theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn. + QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt. + Tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt ®Þa h×nh ( tû lÖ 1/500 hoÆc 1/2000) + C¸c tµi liÖu kü thuËt, v¨n b¶n tho¶ thuËn cã liªn quan - Bªn B: Cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Çy ®ñ hå s¬ DA vµ TKDT b¶o ®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é giao hå s¬. §iÒu VII: §iÒu kho¶n thi hµnh: - Hai bªn cam kÕt thi hµnh nghiªm chØnh hîp ®ång nµy, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× ph¸t sinh hai bªn sÏ cïng nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt. - Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 6 b¶n, mçi bªn gi÷ 03 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản