Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Chia sẻ: hoangpt8790

Tài liệu tham khảo Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế

 

  1. Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Trêng C§XD MiÒn T©y §éc lËp - Tù do - h¹nh Phóc Trung T©m t vÊn x©y dùng -----------o0o--------- *** Sè / H§KT-TV hîp ®ång (V/v: Tö vaán thieát keá) - Tªn c«ng tr×nh:................................................................................................. - H¹ng môc:........................................................................................................ - §Þa ®iÓm:......................................................................................................... - C¨n cø nghÞ ®Þnh 17/H§BTT ngµy 16/01/1990 cña héi ®ång Bé Tr- ëng vÒ Ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ - C¨n cø LuËt x©y dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi khãa XI, kú häp thø 4. - C¨n cø nghÞ ®Þnh 16/2005/N§-CP ngµy 07/02/2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. - C¨n theo QuyÓn gi¸ thiÕt kÕ, kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 12/2001/Q§ - BXD cña Bé X©y dùng ban hµnh ngµy 20/01/2001. H«m nay, ngµy ......... th¸ng ......... n¨m ............, chóng t«i gåm : A/ Bªn giao thÇu ( Bªn A):........................................................................................... - §¹i diÖn: ..............................................................Chøc vô: ............................ - §Þa chØ: ....................................................................................................... .. - §iÖn tho¹i:....................................................................................................... B/ Bªn nhËn thÇu (Bªn B): ....................................................................................... - §¹i diÖn: ...............................................................Chøc vô:............................ - §Þa chØ: ........................................................................................................... - §iÖn tho¹i:....................................................................................................... Hai bªn tho¶ thuËn ký hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®iÒu kho¶n sau: §iÒu I: Néi dung c«ng viÖc:
  2. Bªn A giao cho Bªn B thiÕt kÕ coâng trình:............................................................ ......................................................................................................................... ............. S¶n phÈm cña Hå s¬ thiÕt kÕ:................................................................................. ......................................................................................................................... ............. §iÒu II: ChÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt: Hå s¬ thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o theo theo tháa thuËn gi÷a hai bªn nh sau:.............. ......................................................................................................................... ............. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .................................................... §iÒu III: Gi¸ trÞ hîp ®ång: Gi¸ trÞ thoûa thuaän (Chi phÝ thiÕt kÕ) : ...........................................®ång B»ng ch÷: ................................................................................................................. .... TrÞ gi¸ chÝnh thøc hai bªn A & B sÏ c¨n cø theo thiÕt kÕ phÝ ®îc lËp trong hå s¬ TKKT vµ c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc, ®Ó thanh to¸n chi phÝ thiÕt kÕ b»ng b¶n thanh lý Hîp ®ång. §iÒu IV: Ph¬ng thøc thanh to¸n: ThiÕt kÕ phÝ ®îc thanh to¸n lµm 02 ®ît b»ng tiÒn mÆt: - Bªn B b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång sau khi nhËn ®îc t¹m øng cña Bªn A t¬ng øng 25%. Gi¸ trÞ b»ng:__________________________________________ - Khi dù ¸n vµ thiÕt kÕ ®îc duyÖt, hai bªn tiÕn hµnh nghiÖm thu quyÕt to¸n vµ thanh lý H§. Bªn A thanh to«Ênhnf toµn cho bªn B. §iÒu V: Thêi h¹n hîp ®ång Thôøi gian laø ......... ngaøy keå töø ngaøy kyù hôïp ñoàng. §iÒu VI: Tr¸ch nhiÖm cña hai bªn: - Bªn A: Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp cho Bªn B c¸c tµi liÖu ban ®Çu gåm:
  3. + Dù ¸n ®Çu t kÌm theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn. + QuyÕt ®Þnh cÊp ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt. + Tµi liÖu kh¶o s¸t ®Þa chÊt ®Þa h×nh ( tû lÖ 1/500 hoÆc 1/2000) + C¸c tµi liÖu kü thuËt, v¨n b¶n tho¶ thuËn cã liªn quan - Bªn B: Cã tr¸ch nhiÖm bµn giao ®Çy ®ñ hå s¬ DA vµ TKDT b¶o ®¶m chÊt lîng, tiÕn ®é giao hå s¬. §iÒu VII: §iÒu kho¶n thi hµnh: - Hai bªn cam kÕt thi hµnh nghiªm chØnh hîp ®ång nµy, qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× ph¸t sinh hai bªn sÏ cïng nhau bµn b¹c gi¶i quyÕt. - Hîp ®ång nµy ®îc lËp thµnh 6 b¶n, mçi bªn gi÷ 03 b¶n cã gi¸ trÞ nh nhau §¹i diÖn bªn A §¹i diÖn bªn B
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản