Mẫu hợp đồng xuất khẩu song ngữ Anh - Việt

Chia sẻ: Nguyễn Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

6
2.222
lượt xem
796
download

Mẫu hợp đồng xuất khẩu song ngữ Anh - Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn đang thắc mắc về cách soạn thảo hợp đồng xuất khẩu bằng tiếng Anh và tiếng Việt sẽ bao gồm những nội dung và điều khoản như thế nào?. Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu hợp đồng xuất khẩu song ngữ Anh - Việt" đã được soạn thảo sẵn, có nội dung và hình thức tương đối rõ ràng, cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu hợp đồng xuất khẩu song ngữ Anh - Việt

  1. EXPORT CONTRACT1 No/ S : 000001 H p ñ ng xu t kh u Commodity: Cashew Kernel Hàng hóa: Nhân ñi u Date of signing/ Ngày ký: (English – Vietnamese version) Ctr. Pages/ S trang: (B n Ti ng Anh – Vi t) The customer listed below (Buyer) agrees that by this contract it will purchase its Cashew Kernel supply requirements from the supplier (Seller) under the term and conditions of this contract: V i vi c ký k t h p ñ ng này, khách hàng (sau ñây ñư c g i là Ngư i Mua) ñ ng ý mua Nhân ði u c a nhà cung c p (sau ñây ñư c g i là Ngư i Bán) ñ ph c v cho nhu c u c a mình theo nh ng ñi u kho n quy ñ nh trong h p ñ ng này: SELLER Name/ Tên: NGƯ I BÁN Address/ ð a ch : Tel/ ði n tho i: Fax: Represented by/ ð i di n b i: Bank account/ Number/ S : Tài kho n: Bank/ Ngân hàng: Address/ ð a ch : Swift code/ Mã swift: And/ và: BUYER/ Name/ Tên: NGƯ I MUA Address/ ð a ch : Tel/ ði n tho i: Fax: Represented by/ ð i di n b i: Bank account/ Number/ S : Tài kho n: Bank/ Ngân hàng: Address/ ð a ch : Swift code/ Mã swift: BROKER/ Name/ Tên: NHÀ MÔI Address/ ð a ch : GI I Tel/ ði n tho i: Fax: Represented by/ ð i di n b i: 1. COMMODITY, GRADE - QUALITY, QUANTITY, PRICE AND TOTAL CONTRACT VALUE: 1 Issued, Numbered & Controlled by Vietnam Cashew Association/ H p ñ ng do VINACAS phát hành, qu n lý, ghi s series
  2. TÊN HÀNG, CH NG LO I - CH T LƯ NG, S LƯ NG, GIÁ C VÀ T NG TR GIÁ H P ð NG GRADE – QUANTITY/ S LƯ NG AMOUNT UNIT QUALITY/ Contai (USD) COMMODITY/ PRICE CH NG ner(s) THÀNH TÊN HÀNG Carton(s) Lb(s)3 Kg (USD/Lb) LO I – CH. 20’ TI N ðƠN GIÁ LƯ NG FCL2 (USD) Cashew Kernel - HS Code: 0801.3200 Nhân h t ñi u – Mã HS 0801.3200 DISCOUNT (IF ANY)/ GI M GIÁ (N U CÓ) GRAND TOTAL/ T NG GIÁ TR H P ð NG 1.1. Grand total of this contract is exclusive of/ T ng giá tr h p ñ ng này chưa bao g m: Expenses/ Chi phí Value/ Giá tr Paid by/ Ngư i ch u Export duty/ Thu xu t kh u Buyer/ Ngư i mua Seller/ Ngư i bán Other fees at dispatch port/ Buyer/ Ngư i mua Phí khác t i c ng ñi Seller/ Ngư i bán Import duty/ Thu nh p kh u Buyer/ Ngư i mua Seller/ Ngư i bán All shipping costs (including THC)/ Buyer/ Ngư i mua T t c các chi phí v n chuy n Seller/ Ngư i bán container Other fees at discharge port/ Buyer/ Ngư i mua Phí khác t i c ng ñ n Seller/ Ngư i bán Other expenses/ Chi phí khác: Buyer/ Ngư i mua ………………………………. Seller/ Ngư i bán 1.2. Grades and quality of the commodity: to be controlled in accordance with currently effective standards issued by/ Ki m soát ch ng lo i và ch t lư ng s n ph m d a trên tiêu chu n c a t ch c sau: AFI (Association of Food Industries) - USA Others/ T ch c khác: T ch c AFI – Hoa Kỳ ……………………… - And inspected by the inspector/ Và ñư c ki m nghi m b i cơ quan giám ñ nh: Cafecontrol Vinacontrol SGS Others/ khác: ……………………… 1.3. Mode of Price/ Giá c quy ñ nh trong H p ñ ng Fixed price/ Giá c ñ nh Revisible price/ Giá có th ch nh l i Sliding scale price/ Giá di ñ ng 4 Total value of this contract is basis on exchange rate of USD/VND beetween the time of 2 Full Container Loads or LCL (Less than Container Load). 3 Libra (Latin: Pound; unit of mass) 4 H p ñ ng ph i quy ñ nh c th ngu n tài li u ñ phán ñoán s bi n ñ ng giá c và m c chênh l ch t i ña gi a giá th trư ng và giá h p ñ ng, khi quá m c này, hai bên có th xét l i giá h p ñ ng. H p ñ ng c n quy ñ nh m t giá ban ñ u (giá cơ s - basis price) và quy ñ nh cơ c u c a giá ñó (như l i nhu n, chi phí kh u hao, t p phí…) ñ ng th i quy ñ nh phương pháp tính toán giá di ñ ng s ñư c v n d ng.
  3. signing this contract and the time of payment and advised by Vietnam National Bank that shall go up to +02% if exchange rate of USD/VND goes up +03% and vice versa. The exchange rate of USD/VND today is: T ng giá tr h p ñ ng này d a trên t giá USD/VND gi a kho ng th i ñi m ký k t h p ñ ng này và t i th i ñi m thanh toán do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b và nó s tăng lên +2% n u t giá USD/VND tăng lên +03% và ngư c l i. T giá USD/VNð ngày hôm nay là: Mixture price/ Giá h n h p5 - The above-said unit price is basis on terms of / ðơn giá H p ñ ng này d a trên phương th c: FOB CIF CNF Others/ khác: In accordance with Incoterm 2000/ d a trên Incomterm 2000 2. PACKING SPECIFICATIONS/ QUY CÁCH ðÓNG GÓI: 2.1. The commodity is packed in flexible bags of 50 Lbs NET each; each bag is packed in one carton; every 700 cartons are loaded in one container. C 50 Lbs hàng hóa (tr ng lư ng t nh) ñư c ñóng trong m t bao bì d o; sau ñó, c m i bao bì d o ñư c ñóng trong m t thùng carton; cu i cùng, 700 thùng carton s ñư c ch t trong m t container. 2.2. Specifications of flexible bags/ Quy cách bao bì d o: - Typical laminated structures/ C u trúc bao bì: - Low oxygen transmission rate to avoid oxidation or decomposition/ t l khí thâm nh p th p nh m tránh tình tr ng ôxi hóa ho c phân h y hàng; - Low water vapor transmission rate to avoid moisture/ T l hơi nư c thâm nh p th p nh m ñ mb oñ m; - No conglomeration after being vacuumized/ Không ñóng kh i sau khi rút chân không; 2.3. Specifications of cartons/ Quy cách h p carton: - In accordance with standards of/ d a theo tiêu chu n c a: AFI (Association of Food Industries) - USA Others/ T ch c khác: T ch c AFI – Hoa Kỳ ……………………… 2.4. Specifications of container/ Quy cách container: - As per item 1/ Theo ñi m 1 3. DELIVERY/ ðI U KHO N GIAO HÀNG 3.1. Nearby shipment/ Giao ngay Prompt/ giao nhanh Immediately/ ASAP/ Giao càng s m càng Others/ khác: Giao ngay l p t t ……………………… t c Grade/ Lo i hàng Container(s)/ Date of Place of Delivery/ Nơi giao S container delivery/ Ngày (tháng) giao One (1) - Port of dispatch/ C ng ñi: - Port of transhipped/ C ng trung chuy n: 5 Có nghĩa lã có th v n d ng h n h p nhi u cách quy ñ nh giá (m t ph n h p ñ ng là giá c ñ nh, còn m t ph n s ñư c tính theo công th c giá di ñ ng…
  4. - Port of discharge/ C ng xu ng (d ) hàng: 3.2. Future shipment/ Giao xa: Grade/ Lo i hàng Container(s)/ Date of Place of Delivery/ Nơi giao S container delivery/ Ngày (tháng) giao One (1) - Port of dispatch/ C ng ñi: - Port of transhipped/ C ng trung chuy n: - Port of discharge/ C ng xu ng (d ) hàng: 3.3. Mode of Delivery/ Phương th c giao hàng Shipped weight and shipped quality/ Tr ng lư ng và ch t lư ng b c hàng Gi y ch ng nh n tr ng lư ng và gi y ch ng nh n ch t lư ng c ng b c hàng có giá tr pháp lý cu i cùng ràng bu c hai bên. Landed weight and landed quality/ Tr ng lư ng và ch t lư ng d hàng Gi y ch ng nh n tr ng lư ng và gi y ch ng nh n ch t lư ng c ng b c hàng có giá tr pháp lý cu i cùng ràng bu c hai bên. Shipped weight and landed quality/ Tr ng lư ng b c hàng và ch t lư ng d hàng Gi y ch ng nh n tr ng lư ng c ng b c hàng và gi y ch ng nh n ch t lư ng c ng d hàng có giá tr pháp lý cu i cùng ràng bu c trách nhi m hai bên. Landed weight and shipped quality/ Tr ng lư ng d hàng và ch t lư ng b c hàng Gi y ch ng nh n tr ng lư ng c ng d hàng và gi y ch ng nh n ch t lư ng c ng b c hàng có giá tr pháp lý cu i cùng ràng bu c trách nhi m hai bên 3.4. Delivery advice/ Thông báo giao hàng - Time of issuing delivery advice: Th i ñi m thông báo giao hàng (thư ng ph i có thông báo trư c khi nh n hàng và thông báo sau khi nh n hàng). - Times of issuing delivery advice/ S l n thông báo giao hàng: - Contents of the advice/ Nh ng n i dung thông báo: 3.5. Other delivery terms and conditions/ Nh ng ñi u kho n giao nh n khác: 4. PAYMENT/ THANH TOÁN 4.1. Payment currency/ ñ ng ti n thanh toán: US dollar Euro CNY Yen Others: If the payment currency is not USD, Buyer and Seller shall agree to calculate the value by following exchange rate: ð ng ti n thanh toán có th trùng ho c không trùng v i ñ ng ti n tính giá. N u ñ ng ti n thanh toán và ñ ng ti n tính toán là hai ñ ng ti n khác nhau, ph i quy ñ nh t giá quy ñ i hai ñ ng ti n ñó. Có th l a ch n m t trong các cách sau: Selling exchange rate/ Of Vietnam National Bank (at the time of
  5. T giá bán ra payment) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (t i th i ñi m thanh toán) Buying exchange rate/ Others/ khác: T giá mua vào Market exchange rate/ t giá th trư ng t do Others/ t giá khác: 4.2. Mode of payment/ Phương th c thanh toán: By irrevocable L/C 6/ By O/A 7 By D/P 8 By D/A 9 Prepayment 10 Others 4.3. Payment Document: consisting of/ H sơ thanh toán g m có: Signed commercial invoice in triplicate/ 03 b n hóa ñơn thương m i có ch ký; Full set clean on board through ocean bills of lading/ V n ñơn; Packing list (P/L)/ Danh m c hàng xu t; Certificate of origin (C/O)/ Ch ng nh n xu t x ; Certificate evidencing fumigation of the loaded container with Aluninium Phosphide stating the container number, date of fumigation, the chemical used, concentration, duration and temperature; Ch ng nh n ch ng t ñã hun trùng toàn b container ch a hàng v i Aluninium Phosphide có th hi n s container, ngày hun trùng, hóa ch t s d ng, n ng ñ , hi u l c c a thu c và nhi t ñ ; Certificate of Phytosanitary/ Ch ng nh n Ki m d ch Th c v t; Certificate of weight and quality issued by the inspector herein additionally stating that the cashew kernel bag has been gas flushed and are completely airtight and that the contents are free of infestation; Ch ng nh n v ch t và lư ng do cơ quan giám ñ nh nêu trên c p có b sung vi c th hi n r ng bao bì ñ ng nhân ñi u ñã ñư c vô chân không và hoàn toàn kín không b nh hư ng b i các tác nhân bên ngoài; Certificate of Aflatoxin issued by the inspector herein stating that the aggregate of B1, B2, G1 and G2 is less than 4 PPB. Ch ng nh n Aflatoxin do cơ quan giám ñ nh c p th hi n r ng toàn b B1, B2, G1 và G2 ít hơn 4 PPB. Others/ Yêu c u khác: 5. RESPONSIBILITIES/ TRÁCH NHI M A party shall compensate the other party for any direct and indirect economic losses caused as a result of any breach of this contract by such party. Các bên s ph i ñ n bù cho nhau trong b t kỳ t n th t kinh t tr c ti p và gián ti p do l i vi ph m h p ñ ng gây ra. 6. FORCE MAJEURE/ B T KH KHÁNG: 6 Letter of credit 7 Open Account 8 Documents Against Payment 9 Documents Against Acceptance 10 Advance payment must be made before supplier ships the goods
  6. 6.1. If a party fails to perform all or part of its obligations under this Contract due to an event of Force Majeure (meaning an event beyond the reasonable control of the affected party that is unforeseeable, or unavoidable and beyond remedy if foreseen, and which happens after the execution of this Contract and renders the full or partial performance of this Contract impossible or impracticable). Events of Force Majeure include but are not limited to floods, fires, draughts, typhoons, earthquakes, and other acts of God, traffic accidents, strikes, insurrections, turmoil and war (whether declared or not) and any action or inaction of any governmental authority. The performance of such obligations shall be suspended during the period during which such performance is affected by the event of Force Majeure. N u m t bên t ch i th c hi n t t c các cam k t c a mình trong H p ñ ng này v i lý do B t Kh Kháng (có nghĩa là m t s ki n ngoài t m ki m soát c a các bên liên quan mà không th lư ng trư c ñư c, ho c không th phòng tránh và ngoài kh năng nh n bi t trư c, và nó x y ra sau khi th c hi n H p ñ ng này và liên quan ñ n toàn b hay t ng ph n c a H p ñ ng này (không th và không th th c hi n ñư c). Nh ng s vi c B t Kh Kháng bao g m nhưng không gi i h n ñ i v i lũ l t, h a ho n, h n hán, bão, ñ ng ñ t và nh ng hi m h a t nhiên khác, tai n n giao thông, ñình công, n i d y (kh i nghĩa) và chi n tranh (có tuyên chi n hay không) và b t kỳ ho t ñ ng ho c không ho t ñ ng c a cơ quan Chính Ph . H p ñ ng s b ñình hoãn trong kho ng th i gian mà vi c th c hi n ch u s chi ph i c a s ki n B t Kh Kháng. 6.2. The Party claiming to be affected by an event of Force Majeure shall notify the other Party in writing of the occurrence of such event as soon as possible. Bên thông báo b nh hư ng b i s ki n B t Kh Kháng s thông báo cho bên kia b ng văn b n v s vi c càng s m càng t t. 7. LITIGATION AND ARBITRATION/ TRANH CH P THƯƠNG M I Any litigation and dispute arising out or in connection with this contract not settled amicably (negotiation) shall be referred to arbitration accordance with the rules and practices of the arbitrator(s) herebelow agreed by both sides: B t kỳ tranh ch p hay ki n t ng nào n y sinh liên quan ñ n vi c th c hi n h p ñ ng này không ñư c gi i quy t n th a (ñàm phán) thì s ph i ch u trách nhi m tr ng tài theo ñúng nh ng quy t c và lu t l c a cơ quan tr ng tài dư i ñây v i s ñ ng ý c a c hai bên: AFI Arbitrator / Cơ SINGAPORE Vietnam Arbitrators/ Others/ khác quan tr ng tài AFI Arbitrators / Tr ng tài Vi t Nam ………….. Tr ng tài Singapore CENTA Arbitrators/ Tr ng tài CENTA 8. EFFECTIVE - LIQUIDATION AND TERMINATION/ HI U L C H P ð NG - THANH LÝ H P ð NG VÀ CH M D T H P ð NG 8.1. The contract shall be of full force and effect from the date of signing till the date of liquidation or termination. H p ñ ng có hi u l c k t ngày ký ñ n ngày thanh lý ho c ch m d t h p ñ ng 8.2. The contract is automatically liquidated upon Seller’s receipt of delivery advice issued by Buyer. H p ñ ng t ñ ng thanh lý và k t thúc sau khi Ngư i Mua thông báo nh n ñư c hàng. 9. MISCELLANEOUS/ N I DUNG KHÁC 9.1. This contract is being signed and sealed (if any) through:/ H p ñ ng này ñư c ký và ñóng d u (n u có) thông qua: Direct Letter / Văn Fax Email Others/ khác b n tr c ti p ………….. 9.2. This contract is made in/ H p ñ ng này s ñư c làm thành:
  7. Duplicate/ Hai (02) Triplicate/ Ba (03) b n Quardruplicate/ B n Others/ khác: b n (04) b n ………………. That shall be equally retained by the both sides. One copy shall be retained by Broker. One more copy shall be retained by VINACAS in case Buyer and Seller agree that VINACAS shall involve in this contract by control of any disputes arising during performance of contract. H p ñ ng ñư c m i bên gi b n. M t b n ñư c Broker gi . M t b n ñư c VINACAS gi n u Ngư i Bán và Ngư i Mua ñ ng ý ñ VINACAS can thi p h p ñ ng này trong trư ng h p n y sinh ra b t kỳ tranh ch p nào gi a các bên. 9.3. Any amendment and/ or supplementation of the terms and conditions of this contract must be agreed upon to by both sides in writing. B t c s ñi u ch nh và/ ho c b sung các ñi u kho n quy ñ nh trong h p ñ ng này ph i có s ñ ng ý gi a các bên b ng văn b n. Buyer and Seller indicates their acceptance of this contract by the signatures below./ Ngư i Bán và Ngư i Mua ñ ng ý v i nh ng ñi u kho n quy ñ nh trong H p ñ ng này b ng vi c ký tên dư i ñây. FOR THE SELLER/ NGƯ I FOR THE BUYER/ NGƯ I BÁN (ký tên, ñóng d u) MUA (ký tên, ñóng d u) Signature, stamp (if any) FOR THE BROKER/ MÔI Signature & stamp (if any) GI I (ký tên, ñóng d u) Signature & stamp (if any) VINACAS Area11/ Dành riêng File #: VINACAS Checked as at: Liquidation: Dossier handler: 11 In case Buyer and Seller agree that VINACAS shall involve in this contract by control of any disputes arising during performance of contract/ Trư ng h p Ngư i Bán và Ngư i Mua ñ ng ý r ng VINACAS s can thi p h p ñ ng này trong trư ng h p n y sinh ra b t kỳ tranh ch p nào gi a các bên
Đồng bộ tài khoản