MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

Chia sẻ: icat

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu thu thập ý kiến khách hàng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU THU THẬP Ý KIẾN KHÁCH HÀNG

 

  1. PHIEÁU THU THAÄP YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG Kính göûi: Ñòa chæ Ñieän thoaïi Fax Coâng ty chuùng toâi xin chaân thaønh caûm ôn söï giuùp ñôõ vaø coäng taùc cuûa Quí Coâng ty ñoái vôùi Coâng ty chuùng toâi trong thôøi gian vöøa qua. Ñeå phuïc vuï toát hôn nöõa, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu cuûa Quí khaùch haøng, ñeà nghò Quí Coâng ty cho chuùng toâi bieát yù kieán veà moät soá vaán ñeà sau: Stt Lónh vöïc thu thaäp YÙ kieán cuûa khaùch theo ñieåm töø 1 ñeán 5 Ñieåm Ghi chuù theâm Ñeà nghò Fax/mail laïi cho chuùng toâi theo ñòa chæ: Xin chaân thaønh caûm ôn. Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi ñeà nghò
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản