MẪU ISO9001-2000: PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

Chia sẻ: Icat Icat | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
101
lượt xem
30
download

MẪU ISO9001-2000: PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu iso9001-2000: phiếu xem xét hợp đồng', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ISO9001-2000: PHIẾU XEM XÉT HỢP ĐỒNG

  1. PHIEÁU XEM XEÙT HÔÏP ÑOÀNG 1- Teân khaùch haøng : 2- Hôïp ñoàng / Ñôn Ñaët Haøng 3- Xem xeùt : Stt Noäi dung xem xeùt Keát quaû YES NO 1 Thôøi gian giao haøng 2 Giaù 3 Phöông thöùc thanh toaùn 4 Bao goùi 5 Vaän chuyeån 6 Taøi chaùnh laønh maïnh 7 Uy tín 8 Tö caùch phaùp nhaân 9 Caùc vaán ñeà khaùc Chaáp nhaän Khoâng chaáp nhaän Ngaøy thaùng naêm Ngöôøi xem xeùt

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản