Mẫu kế hoạch quá trình sửa

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
16
download

Mẫu kế hoạch quá trình sửa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu kế hoạch quá trình sửa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế hoạch quá trình sửa

  1. M AÃ U KEÁ HOAÏ C H KIEÅ M SOAÙ T QUÙ A TRÌNH Stt Coâng ñoaïn Ñieåm kieåm soaùt Thieát bò söû duïng Taàn soá Taøi lieäu höôùng daãn Ngöôøi thöïc hieän Hoà sô Ñaëc tính/ Möùc qui ñònh Ño löôøng Coâng thoâng soá ngheä Trang: 1 / 1
Đồng bộ tài khoản