MẪU KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Chia sẻ: congdat261

Tài liệu tham khảo về mẫu kê khai lý lịch dành cho người xin vào Đảng.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MẪU KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG

Mẫu: 2-KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
LÝ LỊCH
CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng :…………………………………
Họ và tên khai sinh :…………………………………
Quê quán :…………………………………
………………………………….
Số LL :……………………
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. Ảnh SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
…………………………………………………………………………….. 3×4
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. Họ và tên đang dùng: ........................................................ Nam, Nữ................
…………………………………………………………………………….. Họ và tên khai sinh: ............................................................................................
…………………………………………………………………………….. Các bí danh: .........................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Sinh ngày...............tháng...............năm...............
…………………………………………………………………………….. Nơi sinh: ...............................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Quê quán: .............................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Nơi ở hiện nay: ....................................................................................................
……………………………………………………………………………..
Dân tộc: ...................................... Tôn giáo: .......................................................
……………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp bản thân hiện nay: .......................................................................
……………………………………………………………………………..
................................................................................................................................
……………………………………………………………………………..
Trình độ hiện nay: ...............................................................................................
……………………………………………………………………………..
- Giáo dục phổ thông: .........................................................................................
……………………………………………………………………………..
- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: ....................................................
……………………………………………………………………………..
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: .............................................................................
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. + Học vị: ........................................ Học hàm: ................................................
…………………………………………………………………………….. - Lý luận chính trị: ..............................................................................................
…………………………………………………………………………….. - Ngoại ngữ: .........................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: ................................................................
…………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): ....................................
…………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): ............................
…………………………………………………………………………….. ................................................................................................................................
…………………………………………………………………………….. Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):
…………………………………………………………………………….. 1. ........................................................................................................................
2. ........................................................................................................................

28 1
LỊCH SỬ BẢN THÂN
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

2 27
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. Từ tháng năm
Làm việc gì, ở đâu Chức vụ
đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..

26 3
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Từ tháng năm ……………………………………………………………………………..
Làm việc gì, ở đâu Chức vụ
đến tháng năm ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..

4 25
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. Từ tháng năm
Làm việc gì, ở đâu Chức vụ
…………………………………………………………………………….. đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..

24 5
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA NHẬN XÉT CỦA CẤP UỶ, TỔ CHỨC ĐẢNG…
NƠI ĐẾN THẨM TRA LÝ LỊCH NGƯỜI VÀO ĐẢNG
Từ tháng năm
Làm việc gì, ở đâu Chức vụ ……………………………………………………………………………..
đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..

6 23
NHẬN XÉT CỦA CHI UỶ NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA

……………………………………………………………………………..
Từ tháng năm
…………………………………………………………………………….. Làm việc gì, ở đâu Chức vụ
đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
Ngày ……..tháng……….năm………… ……………... ………………………………………… ……………...
T/M Chi uỷ chi bộ……………………….
……………... ………………………………………… ……………...
Bí Thư
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
CHỨNG NHẬN CỦA CẤP UỶ CƠ SỞ ……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
……………,ngày…….tháng……năm………… ……………... ………………………………………… ……………...
T/M ……………………………… ……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...

22 7
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA TỰ NHẬN XÉT

……………………………………………………………………………..
Từ tháng năm
Làm việc gì, ở đâu Chức vụ ……………………………………………………………………………..
đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………... CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... ……………………………………………………………………………..
……………... ………………………………………… ……………... …………, Ngày…… tháng …… năm ………
……………... ………………………………………… ……………... Ký tên
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...
……………... ………………………………………… ……………...

8 21
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..

20 9
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Ngành học hoặc tên lớp học, Từ tháng Văn bằng ……………………………………………………………………………..
Tên trường năm đến
Hình thức học chứng chỉ ……………………………………………………………………………..
tháng năm
……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
…………….. ……………............................ ………….. …………. ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
ĐI NƯỚC NGOÀI ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Từ tháng năm Nội dung đi Nước nào ……………………………………………………………………………..
đến tháng năm
……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... ………………….. ……………………………………………………………………………..
……………….. ……………………………………... …………………..
10 19
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHEN THƯỞNG

…………………………………………………………………………….. Tháng năm Lý do hình thức Cấp
quyết định
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………...
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
KỶ LUẬT
……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. Tháng năm Lý do hình thức Cấp
…………………………………………………………………………….. quyết định
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..
…………………………………………………………………………….. ……………... ………………………………………… ……………..

18 11
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..


12 17
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..


16 13
HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………..


14 15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản