Mẫu làm slide Power point

Chia sẻ: giangnam45

Tài liệu tham khảo Mẫu làm slide Power point

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Mẫu làm slide Power point

Presentation name
Presenter’s name
Contents


Click to add Title


Click to add Title


Click to add Title


Click to add Title


Click to add Title
Hot Tip

How do I incorporate my logo to a slide
that will apply to all the other slides?

 On the [View] menu, point to [Master],
and then click [Slide Master] or [Notes
Master]. Change images to the one you
like, then it will apply to all the other
slides.
Diagram

Title
Add your text
ThemeGallery ThemeGallery
is a Design Digital is a Design Digital
Content & Contents Content & Contents
mall developed by mall developed by
Guild Design Inc. Guild Design Inc.
Cycle Diagram


Add Your Text

Text
TextText Cycle name

Text

Text
Diagram


Text

Add Your Add Your
Title Text Title Text

•Text 1 Text •Text 1
•Text 2 •Text 2

•Text 3 •Text 3
Text
•Text 4 •Text 4
•Text 5 •Text 5
Text
Text
Diagram
Text Text

Text Concept Text

Text Text
Add Your Text
Diagram


Add Your Text
Add Your Text

Add Your Text
Add Your Text


Add Your Text
Add Your Text

Add Your Text
Add Your Text
Diagram


Add Your Text
Add Your Text Add Your
Title

Add Your Text
DiagramText Text TextThemeGallery is a  ThemeGallery is a  ThemeGallery is a 
Design Digital  Design Digital  Design Digital 
Content &  Content &  Content & 
Contents mall  Contents mall  Contents mall 
developed by Guild  developed by Guild  developed by 
Design Inc. Design Inc. Guild Design Inc.
Diagram

Text


Text
Text Add Your Title
Text
Marketing Diagram

Concept
Concept
concept


Concept
Diagram

1 2 3
ThemeGallery is a  ThemeGallery is a  ThemeGallery is a 
Design Digital Content  Design Digital Content  Design Digital Content 
& Contents mall  & Contents mall  & Contents mall 
developed by Guild  developed by Guild  developed by Guild 
Design Inc. Design Inc. Design Inc.
t
Tex
ur t
Yo
Tex
ur
Yo
2004
t
T ex
ur
Yo ext
Diagram
u rT
Yo
2003
t
Tex
ur t
Yo
Tex
ur
Yo
2002 Tex
t
ur
Yo ext
u rT
Yo

2001
Diagram


Add Your Title

Add Your Title ThemeGallery is a
Design Digital
Add Your Title ThemeGallery is a Content &
Design Digital Contents mall
ThemeGallery is a Content & developed by
Design Digital Contents mall Guild Design Inc.
Content & developed by
Contents mall Guild Design Inc.
developed by
Guild Design Inc.
Diagram

Company History 2003


2000
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2003.10 Add Your Text
2002
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text
2000.10 Add Your Text

2002.10 Add Your Text
2001 2002.10 Add Your Text
2002.10 Add Your Text


2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
2001.10 Add Your Text
Table


Title Title Title Title Title
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O O O O O
Title O X O X O
3-D Pie Chart


Text2
Text3Text1
Text4


Text5
Marketing Diagram90

45
3 4 .6

4 6 .9 4 6 .9 4 6 .9
45
3 8 .6
3 4 .6
2 7 .4
3 8 .6 90 3 8 .62 7 .4 2 7 .4


2002 2003 2002 2003 2002

East W est Nort h East W est Nort h
© Giang Nam™
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản