MẪU LỆNH XUẤT KHO

Chia sẻ: duahau0hat

Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự)

Nội dung Text: MẪU LỆNH XUẤT KHO

 

  1. Mẫu 02 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục trong quản lý hành chính về thi hành án dân sự) CỤC (CHI CỤC) THI HÀNH ÁN DÂN SỰ .................................... Số: ......................... LỆNH XUẤT KHO Ngày.....tháng.....năm 20.... Họ tên người nhận: ........................................................................................................................................... Chức vụ:............................................................................................................................................................ Lý do xuất kho:.................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................... Thời gian xuất : ................................................................................................................................................ Số lượng Số Đơn Đặc Tên tài sản, tang vật Mã số Ghi chú điểm vị TT Thực Theo
  2. chứng từ xuất tính A B C D 1 2 3 4
  3. .. Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, dấu)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản