MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Chia sẻ: tru_mua

Tham khảo tài liệu 'mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu HK02 ban hành
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc theo TT số 81/2011/TT-
--------------- BCA ngày 15/12/2011


PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi: ……………………………………………………..
I. Thông tin về người viết phiếu báo
1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............
3. CMND số:……………………………………………. 4. Hộ chiếu số: ............................................
5. Nơi thường trú:.........................................................................................................................
6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: .............................................................................................................
……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................
II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
1. Họ và tên(1): ……………………………………………………………………. 2. Giới tính:...............
3. Ngày, tháng, năm sinh: …../……/…… 4. Dân tộc: …………………. 5. Quốc tịch: ......................
6. CMND số:……………………………………………. 7. Hộ chiếu số: ............................................
8. Nơi sinh:...................................................................................................................................
9. Quê quán: ................................................................................................................................
10. Nghề nghiệp, nơi làm việc: .....................................................................................................
11. Nơi thường trú:.......................................................................................................................
12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ...........................................................................................................
……………………………………………………..Số điện thoại liên hệ: ............................................
13. Họ và tên chủ hộ: ……………………………………. 14. Quan hệ với chủ hộ:...........................
15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu(2): ................................................................................
....................................................................................................................................................
16. Những người cùng thay đổi:
Quan hệ
Ngày,
CMND số
Giới Nơi Nghề Quốc với
tháng, Dân
Họ v à tên (hoặc Hộ
TT
năm nghiệp tộc tịch người có
tính sinh
chiếu số)
thay đổi
sinh
……….ngày……tháng……năm……. ……….ngày……tháng……năm…….
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3) NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản