Mẫu phiếu chi

Chia sẻ: utquan3311

Mẫu phiếu chi trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu phiếu chi

Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 01 tháng 01 năm 2002
PC 01
Số: …………
Nợ:152,1331
…………
111
Có: …………
Họ, tên người nhận tiền : ……………………………….
Địa chỉ : ……………………………………………
Lý do chi : Chi phí vận chuyển vật liệu
550.000 Năm trăm năm mươi ngàn đồng
Số tiền : ……………(Viết bằng chữ) …………………………………..
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Năm trăm năm mươi ngàn
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 01 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
224
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
PC 02
Số: …………
Nợ:152
…………
111
Có: …………
Họ, tên người nhận tiền : …………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………..
Lý do chi : Chi phí vận chuyển vật liệu
1.000.000 Một triệu đồng
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ………………………………..
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Một triệu đồng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
225
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 06 tháng 01 năm 2002
PC 03
Số: …………
Nợ:141
…………
111
Có: …………
Họ, tên người nhận tiền : Ông Bình
Địa chỉ : ……………………………………..
Lý do chi : Chi tạm ứng thiếu cho ông Bình
Bảy triệu ba trăm ngàn đồ
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) …………………………..ng
7.300.000
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Bảy triệu ba trăm ngàn đồng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 06 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
226
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
PC 04
Số: …………
Nợ:156,1331
…………
111
Có: …………
Họ, tên người nhận tiền : Công ty C
Địa chỉ : …………………………………………
Lý do chi : Chi tiền mặt nhập kho vải G1
41.250.000 Bốn mươi mốt triệu hai trăm
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ………………………………..
năm mươi ngàn đồng
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Bốn mươi mốt triệu hai trăm
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
năm mươi ngàn đồng
……………………………………………………………………………………
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
227
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 11 tháng 01 năm 2002
PC 05
Số: …………
331
Nợ: …………
Có: 111
…………
Họ, tên người nhận tiền : Người bán K
Địa chỉ :
Lý do chi : Ứng trước tiền mua hang cho người bán K
10.000.000 Mười triệu đồng
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ………………………………..
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Mười triệu đồng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 11 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
228
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 15 tháng 01 năm 2002
PC 06
Số: …………………
Nợ: 627,641,642,1331
…………………
111
Có: ……………........
Họ, tên người nhận tiền :…………………………..
Địa chỉ : ………………………………..
Lý do chi : Thanh toán tiền điện thoại
2.480.000 Hai triệu bốn trăm tám mươi
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ………………………………..
ngàn đồng
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Hai triệu bốn trăm tám mươi ngàn đồng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 15 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
229
Đơn vịDoanh nghiệp A
:.................. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ………. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU CHI
Quyển số:
Ngày 20 tháng 01 năm 2002
PC 07
Số: …………………
Nợ: 627,641,642,1331
…………………
111
Có: ……………........
Họ, tên người nhận tiền : ……………………………..
Địa chỉ : …………………………………..
Lý do chi : Chi phí khác
6.600.000 Sáu triệu sáu trăm ngàn đồng
Số tiền : ………………. (Viết bằng chữ) ………………………………..
……………………………………………………………………………...
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Sáu triệu sáu trăm ngàn đồng
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………...
……………………………………………………………………………………
Ngày 20 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nhận tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
230
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản