Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT

Chia sẻ: quadau_haudau

Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nội dung Text: Mẫu phiếu giáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT

Mẫu phiếu g iáo viên, cán bộ, nhân viên tham gia đánh giá giám đốc trung tâm GDĐT (Ban
hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trư ởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo)Sở …….................................................................................. .............

Trung tâm GDTX ..................... ............................................................................. ....PHIẾU GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN THAM GIA
ĐÁNH GIÁ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GDTX

Năm học …………….

 Họ và tên giám đốc trung tâm GDTX
:.........................................................Nam/Nữ:……

 Năm sinh: ………………………….Dân tộc:
……………........................………….……

Hướng dẫn cho điểm:

Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên. Điểm cho tiêu chuẩn là tổng điểm của
các tiêu chí trong tiêu chuẩn đó.


Tiêu chuẩn Tiêu chí Điểm tiêu Điểm tiêu
chí chuẩnTiêu chuẩn 1. Tiêu chí 1. Ph ẩm chất chính trị
Phẩm chất
chính trị và
Tiêu chí 2. Đạo đức nghề nghiệp
đạo đức nghề
Tiêu chí 3. Lối sống, tác phong
nghiệp


Tiêu chuẩn 2. Tiêu chí 4. Hiểu biết chương trình giáo dục
lực thường xuyên
Năng
chuyên môn,
nghiệp vụ sư
Tiêu chí 5. Trình độ chuyên môn
phạm

Tiêu chí 6. Nghiệp vụ sư ph ạm


Tiêu chí 7. Tự học và sáng tạo


Tiêu chí 8. Năng lực ngoại ngữ và ứng
dụng công nghệ thông tin


Tiêu chí 9. Tầm nhìn chiến lược
Tiêu chuẩn 3.
Năng lực lãnh
đạo, quản lý
Tiêu chí 10. Thiết kế và đ ịnh h ướng triển
trung tâm khai


Tiêu chí 11. Xây d ựng và tổ chức thực
hiện kế hoạch hoạt động


Tiêu chí 12. Tổ chức bộ máy, phát triển
đội ngũ
Tiêu chí 13. Qu ản lý hoạt động giáo dục


Tiêu chí 14. Qu ản lý tài chính, tài sản


Tiêu chí 15. Phát triển môi trường giáo dục


Tiêu chí 16. Qu ản lý hành chính


Tiêu chí 17. Qu ản lý công tác thi đua, khen
thưởng


Tiêu chí 18. Qu ản lý hệ thống thông tin


Tiêu chí 19. Hợp tác, liên kết và hỗ trợ
công đồng


Tiêu chí 20. Qu ản lý hoạt động đánh giá và
kiểm định chất lượng giáo dục


Tổng điểm


Nhận xét chung:

1. Nh ững điểm mạnh:

.................................................................................................... ...........................................
....................................................................................... ........................................................
2. Nh ững điểm yếu:

.................................................................................................... ...........................................
......................................................................................................................................... ......

3. Đánh giá chung: Đánh dấu X vào ô thích hợp

- Đạt chuẩn - lo ại xuất sắc
- Đạt chuẩn - lo ại khá
- Đạt chuẩn - lo ại trung bình
- Chưa đạt chuẩn
Ngày ...... tháng...... năm .....

Người đánh giá

(Có thể không ghi )


Chú ý:

- Ghi rõ số điểm từng tiêu chí, tiêu chuẩn, tổng điểm.

- Phiếu hợp lệ là phiếu ghi đầy đủ số liệu theo yêu cầu.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản