Mẫu phiếu thu

Chia sẻ: utquan3311

Mẫu phiếu thu trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán

Nội dung Text: Mẫu phiếu thu

Đơn vDoanh nghiệp A
ị: …………… Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)


PHIẾU THU
Quyển số:
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
PT 01
Số:……………….
111
Nợ: ………………
141
Có: ……………..
Họ, tên người nộp tiền : Ông An
Địa chỉ : ……………………………….
Lý do nộp : Thu tạm ứng thừa của ông An
Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ):Bốn triệu chín trăm ngàn đồng
4.900.000 ………………………………
…………………………………………………………………………
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Bốn triệu chín trăm ngàn đồng
……………………………………........................
……………………………………………………………………………………
……………
Ngày 03 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nộp tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
220
Đơn vị:Doanh nghiệp A
…………… Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU THU
Quyển số:
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
PT 02
Số:……………….
111
Nợ: ………………
511,3331
Có: ……………..
Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng N
Địa chỉ : ……………………………
Lý do nộp : Thu tiền bán vải
Số tiền : 10.000.000 Mười triệu đồng
………………..(Viết bằng chữ):…………………………………
…………………………………………………………………………
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Mười triệu đồng
……………………………………........................
……………………………………………………………………………………
……………
Ngày 08 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nộp tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
221
Đơn vịDoanh nghiệp A
:……………. Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU THU
Quyển số:
Ngày 17 tháng 01 năm 2002
PT 03
Số:……………….
111
Nợ: ………………
131
Có: ……………..
Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng M
Địa chỉ :……………………………….
Lý do nộp : Thu tiền khách hàng M
5.000.000 Năm triệu đồng
Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ):…………………………………
…………………………………………………………………………
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Năm triệu đồng
……………………………………........................
……………………………………………………………………………………
……………
Ngày 17 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nộp tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
222
Đơn vị:Doanh nghiệp A
…………………… Mẫu số : C31 – BB
Bộ phận: …………… (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ–BTC
Mã đơn vị SDNS: ……….. ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)

PHIẾU THU
Quyển số:
Ngày 19 tháng 01 năm 2002
PT 04
Số:……………….
111
Nợ: ………………
511,3331
Có: ……………..
Họ, tên người nộp tiền : Khách hàng H
Địa chỉ : ………………………………….
Lý do nộp : Thu tiền bán vải G2
8.250.000 Tám triệu hai trăm năm mươi
Số tiền : ………………..(Viết bằng chữ): ………………………………
ngàn đồng
…………………………………………………………………………
Kèm theo : ………………………… chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người
lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)Đã nộp đủ số tiền (Viết bằng chữ):
Tám triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng
……………………………………........................
……………………………………………………………………………………
……………
Ngày 19 tháng 01 năm 2002
Thủ quỹ Người nộp tiền
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)+ Tỷ giá ngoại tệ (Vàng, bạc, đá quý) …………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………
(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
223
224
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản