MẪU PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Chia sẻ: meomayhaman

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu số 03-TP- LLTP

Nội dung Text: MẪU PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Mẫu số 03-TP- LLTP


UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH/THÀNH PHỐ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ TƯ PHÁP


...., ngày... tháng... năm....
Số:...TP/-LLTP
PHIẾU XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP
Kính gửi : Công an tỉnh/ thành phố ................................ ................................ ..........
Đề nghị quý cơ quan tra cứu hồ sơ, xác minh lý lịch tư pháp của người có tên
dưới đây:

Họ và tên: .........................................................Giới tính ................................ ..............

Tên gọi khác (nếu có): ................................ ................................ ................................

Ngày,tháng, năm sinh: ........../......./ ................................ ................................ ..............

Nơi sinh: ................................ ................................ ................................ .....................
Quê quán: ................................ ................................ ................................ ....................

Dân tộc: ........................................Quốc tịch ................................ ................................

Nơi thường trú/ tạm trú: ................................ ................................ ...............................

Giấy CMND/Hộ chiếu: .................................................Số ................................ ...........

Cấp tại:.....................................Ngày...... tháng ......năm ................................ ...............

Nghề nghệp: ................................ ................................ ................................ ...............

Nơi làm việc: ................................ ................................ ................................ ...............

Kết quả tra cứu hồ sơ, xác minh xin gửi trước ngày ................................ .....................

Xin gửi kèm theo 01 bộ hồ sơ của đương sự.

Giám đốc Sở Tư pháp

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản