Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu phiếu xuất kho

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 2 trang

8
7.232
lượt xem
1.729
download

Mẫu phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho
Nội dung Text

  1. Đơn vị:.............................. Mẫu số 02 – VT Bộ phận:........................... (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Ngày.....tháng.......năm…. Nợ:.................................... Số:........................................ Có:..................................... - Họ và tên người nhận hàng:............................................Địa chỉ (bộ phận).................................... - Lý do xuất kho.................................................................................................................................. - Xuất tại kho (ngăn lô):.................................Địa điểm.................................................................... S Tên nhãn hiệu, quy cách Số lượng T phẩm chất vật tư, dụng Mã Đơn Đơn giá Thành tiền Theo Thực T cụ, sản phẩm, hàng hoá số vị tính chứng xuất từ A B C D 1 2 3 4 Cộng - Tổng số tiền (viết bằng chữ): .......................................................................................................... - Số chứng từ gốc kèm theo ............................................................................................................... Ngày..........tháng...........năm 200.. Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc phiếu hàng (Hoặc bộ phận có
  2. Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đồng bộ tài khoản