Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

Chia sẻ: gamondeluxe

Tài liệu tham khảo mẫu chứng từ kế toán kho

Nội dung Text: Mãu phiếu xuất nhập hàng hóa ở kho

LOGO


̀
Phong ban:
Bộ phân:
̣

́ ̣
PHIÊU NHÂP KHO
́
Sô:
̀
Ngay:
Kho:


Nhà cung câp:
́ Đơn đăt hang sô:
̣ ̀ ́
̉ Đơn đăt hang ngay:
̣ ̀ ̀
Đia chi:

STT Mã hang
̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú
Tên hang Quy cach ĐVT
Theo đơn hang Thưc tế
̀
Chưng tư kem theo:
̀
Đơn đăt hang
̣ ̀ ́ Hoá đơn ́
- Sô: - Sô:
o o
́ ̀ ́ ́
Phiêu giao hang - Sô: - Sô:
o o

Ngươi lâp phiêu
̣ ́ Ngươi giao hang
̀ Thủ kho Kế toan
́
(Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́
LOGO


̀
Phong ban:
Bộ phân:
̣

́ ́
PHIÊU XUÂT KHO
́
Sô:
̀
Ngay:
Kho:


̀ Phiêu đề nghi:
́ ̣
Công trinh:
̉ Phiêu đề ngay:
́ ̀
Đia chi:

STT Mã hang
̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú
Tên hang Quy cach ĐVT
Theo đề nghị Thưc tế
Chưng tư kem theo:
̀
Phiêu đề nghị
́ ́ Hoá đơn ́
- Sô: - Sô:
o o
Đơn đăt hang
̣ ̀ ́ ́
- Sô: - Sô:
o o

Ngươi lâp phiêu
̣ ́ Ngươi nhân hang
̣ ̀ Thủ kho Kế toan
́
(Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́
LOGO


̀
Phong ban:
Bộ phân:
̣

́ ̀ ̀
PHIÊU YÊU CÂU MUA HANG
́
Sô:
̀
Ngay:

Ngươi đề nghi:
̣ ̣ ́
Muc đich:
Chủ quan:
̉ Công cụ dung cụ
̣ Vât tư
̣
o o

STT Mã hang
̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú
Tên hang Quy cach ĐVT
Đề nghị Đươc duyêt
̣
Chưng tư kem theo:
̀
Ban kế hoach
̉ ̣ ́ Đề nghị hoi giá
̉ ́
- Sô: - Sô:
o o
Đơn đăt hang
̣ ̀ ́ ́
- Sô: - Sô:
o o

Ngươi lâp phiêu
̣ ́ Chủ quan ̉ Kế toan
́ ́ ́
Giam đôc
(Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́
LOGO


̀
Phong ban:
Bộ phân:
̣

PHIÊU ĐỀ NGHỊ XUÂT KHO
́ ́
́
Sô:
̀
Ngay:

Ngươi đề nghi:
̣ ̀
Công trinh:
Chủ quan:
̉ ̣ ̣
Hang muc:

STT Mã hang
̀ ̀ ́ Số lương Ghi chú
Tên hang Quy cach ĐVT
Đề nghị Đươc duyêt
̣
Chưng tư kem theo:
̀
Dư toan
́ ́ ́ ̀ ̀ ́
- Sô: Phiêu yêu câu mua hang Sô:
o o
Đơn đăt hang
̣ ̀ ́ ́
- Sô: Sô:
o o

Ngươi lâp phiêu
̣ ́ Chủ quan ̉ Kế toan
́ ́ ́
Giam đôc
(Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́ (Ky, họ tên)
́
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản