Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng

Chia sẻ: muananghe

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày tháng năm 20..... PHƯƠNG ÁN Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng ...... (Kèm theo Tờ trình số /TTr-.... ngày tháng năm 20.....của.......) I. CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản