MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chia sẻ: tet_tay

Tham khảo tài liệu 'mẫu quy trình hành động khắc phục phòng ngừa tổng cục hải quan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

TỔNG CỤC HẢI QUAN

TÊN CƠ QUAN QLHCNN




QUY TRÌNH

HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA




Mã s ố QT 05

Lần ban hành 01

Ngày ban hành ……/…/201
Trang 1/4




Soạn thảo Soát xét Phê duyệt


Chức vụ


Chữ ký




Họ tên
THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU


Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú
MỤC LỤC

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ
nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết
công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự.

2. PHẠM VI

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của … tên đơn vị …

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

▪ Điều 8.5.2 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

▪ Sổ tay chất lượng

4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

▪ HĐKP: Hành động khắc phục

▪ KPH: Không phù hợp

▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được
Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều
phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả
trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
▪ Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự
không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.

▪ Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy
định liên quan).

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH


TT Hoạt động Trách Yêu cầu Biểu
nhiệm mẫu


Phát hiện sự Mọi cán Ghi nhận nội dung sự không phù hợp.
5.1 BM
bộ, công Trong trường hợp sự không phù hợp là
KPH 05.01
chức các khiếu nại khách hàng thì người có
BM
trách nhiệm ghi nhận phản hồi của
05.02
khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 -
Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau
đó thông báo cho QMR.


Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng,
5.2 Xem xét và QMR BM
chỉ định hoặc chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP 05.01
người chủ trì Lãnh đạo theo các bước tiếp theo. Nếu không
cơ quan chính xác, phản hồi và trả lời với
người phản hồi/khiếu nại. Trong
trường hợp, khiếu nại bằng văn bản,
thông báo cho người khiếu nại thực
hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo


Điều tra Người Người được chỉ định điều tra nguyên
5.3 BM
được chỉ nhân và đề xuất HĐKP lên người có
nguyên nhân 05.01
và đề xuất định thẩm quyền.
HĐKP


Phê duyệt Xem xét kết quả điều tra và HĐPK
5.4 QMR BM
HĐPH hoặc được đề xuất 05.01
Lãnh đạo
cơ quan


Thực hiện Người Thực hiện HĐKP theo đề xuất
5.5 BM
HĐKP được chỉ 05.01
định


Xem xét kết Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem
QMR BM
quả hoặc có loại bỏ được nguyên nhân của sự 05.01
Lãnh đạo KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu
cơ quan đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo.
Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP
mới và quay trở lại 5.3


Lưu hồ sơ Đơn vị Lưu lại hồ sơ
5.6 BM
khắc 05.01
phục


6. HỒ SƠ


TT Tên Biểu mẫu
Yêu cầu hành động khắc phục
1.


Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng
2.


Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn
vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ
quan và lưu trữ theo quy định hiện hành.


7. BIỂU MẪU


TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu


Yêu cầu hành động khắc phục
1. BM 05.01


Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng
2. BM 05.02




YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC

SỐ: ……….


 Đã xảy ra
Sự không phù hợp:


 Phản hồi của khách  Hệ thống chất
Sự không phù hợp liên quan
tới: lượng
hàng

 Dịch vụ không phù hợp  Kết quả đánh giá  Khác
 Theo dõi thủ tục, dịch vụ

Đơn vị:


Mô tả sự không phù hợp:




Người lập: Xác nhận:
Ngày


Nguyên nhân và HĐKP:




Người thực hiện: Thời hạn hoàn thành


Người phê duyệt: Ngày:


Xác nhận HĐKP:




 Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Số phiếu không phù
hợp mới


Người phê duyệt: Ngày




BM 05.01 - Yêu cầu hành động khắc Ngày ban hành: …/…/…
phục




SỔ THEO DÕI PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG (TỔ CHỨC, CÔNG DÂN)


TT NỘI DUNG NGƯỜI NGƯỜI NGÀY NGÀY KÝ GHI
PHẢN NHẬN NHẬN TRẢ NHẬN CHÚ
HỒI LỜI
BM 05.02 - Sổ theo dõi phản hồi của khách Ngày ban hành: …/…/…
hàng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản