MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
110
lượt xem
12
download

MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu quy trình hành động khắc phục phòng ngừa tổng cục hải quan', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA TỔNG CỤC HẢI QUAN

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN TÊN CƠ QUAN QLHCNN QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA Mã s ố QT 05 Lần ban hành 01 Ngày ban hành ……/…/201
  2. Trang 1/4 Soạn thảo Soát xét Phê duyệt Chức vụ Chữ ký Họ tên
  3. THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Vị trí Nội dung sửa đổi Ghi chú
  4. MỤC LỤC 1. MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động khắc phục để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp đã xảy ra trong quá trình giải quyết công việc nhằm ngăn ngừa việc tái diễn sự không phù hợp tương tự. 2. PHẠM VI Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của … tên đơn vị … 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN ▪ Điều 8.5.2 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. ▪ Sổ tay chất lượng 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA ▪ HĐKP: Hành động khắc phục ▪ KPH: Không phù hợp ▪ QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.
  5. ▪ Hành động khắc phục: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác. ▪ Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của văn bản pháp quy và các quy định liên quan). 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH TT Hoạt động Trách Yêu cầu Biểu nhiệm mẫu Phát hiện sự Mọi cán Ghi nhận nội dung sự không phù hợp. 5.1 BM bộ, công Trong trường hợp sự không phù hợp là KPH 05.01 chức các khiếu nại khách hàng thì người có BM trách nhiệm ghi nhận phản hồi của 05.02 khách hàng vào biểu mẫu BM 05.02 - Sổ theo dõi phản hồi khách hàng, sau đó thông báo cho QMR. Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, 5.2 Xem xét và QMR BM chỉ định hoặc chỉ định người chủ trì theo dõi HĐKP 05.01 người chủ trì Lãnh đạo theo các bước tiếp theo. Nếu không cơ quan chính xác, phản hồi và trả lời với người phản hồi/khiếu nại. Trong trường hợp, khiếu nại bằng văn bản, thông báo cho người khiếu nại thực hiện theo Luật khiếu nại, tố cáo Điều tra Người Người được chỉ định điều tra nguyên 5.3 BM
  6. được chỉ nhân và đề xuất HĐKP lên người có nguyên nhân 05.01 và đề xuất định thẩm quyền. HĐKP Phê duyệt Xem xét kết quả điều tra và HĐPK 5.4 QMR BM HĐPH hoặc được đề xuất 05.01 Lãnh đạo cơ quan Thực hiện Người Thực hiện HĐKP theo đề xuất 5.5 BM HĐKP được chỉ 05.01 định Xem xét kết Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem QMR BM quả hoặc có loại bỏ được nguyên nhân của sự 05.01 Lãnh đạo KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu cơ quan đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại 5.3 Lưu hồ sơ Đơn vị Lưu lại hồ sơ 5.6 BM khắc 05.01 phục 6. HỒ SƠ TT Tên Biểu mẫu
  7. Yêu cầu hành động khắc phục 1. Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng 2. Chú ý: Hồ sơ được lưu tại đơn vị xử lý chính, trực tiếp, thời gian lưu … (các đơn vị tự xác định cụ thể). Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan và lưu trữ theo quy định hiện hành. 7. BIỂU MẪU TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu Yêu cầu hành động khắc phục 1. BM 05.01 Sổ theo dõi phản hồi của khách hàng 2. BM 05.02 YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC SỐ: ……….  Đã xảy ra Sự không phù hợp:  Phản hồi của khách  Hệ thống chất Sự không phù hợp liên quan tới: lượng hàng  Dịch vụ không phù hợp  Kết quả đánh giá  Khác
  8.  Theo dõi thủ tục, dịch vụ Đơn vị: Mô tả sự không phù hợp: Người lập: Xác nhận: Ngày Nguyên nhân và HĐKP: Người thực hiện: Thời hạn hoàn thành Người phê duyệt: Ngày: Xác nhận HĐKP:  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Số phiếu không phù
  9. hợp mới Người phê duyệt: Ngày BM 05.01 - Yêu cầu hành động khắc Ngày ban hành: …/…/… phục SỔ THEO DÕI PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG (TỔ CHỨC, CÔNG DÂN) TT NỘI DUNG NGƯỜI NGƯỜI NGÀY NGÀY KÝ GHI PHẢN NHẬN NHẬN TRẢ NHẬN CHÚ HỒI LỜI
  10. BM 05.02 - Sổ theo dõi phản hồi của khách Ngày ban hành: …/…/… hàng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản