Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Chia sẻ: huyenmy2204

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

 

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4 Xã/phường:………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quân:………… Tỉnh/thành phố:…….. Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON ( BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:…………………của ông/bà…………………………… ……………………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Là............................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:……………..Quyển số:…………….. Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH …………………… ………………….....
  2. Trang hình ảnh không có nội dung Text
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản