Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Chia sẻ: huyenmy2204

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

 

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4 Xã/phường:………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quân:………… Tỉnh/thành phố:…….. Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON ( BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:…………………của ông/bà…………………………… ……………………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Là............................................của người có tên dưới đây: Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:...................... Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................................... Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ............................................................... Quê quán: ............................................................................................................................... Nơi thường trú/tạm trú:.......................................................................................................... Số Giấy CMND/Hộ chiếu:..................................................................................................... Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:……………..Quyển số:…………….. Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH …………………… ………………….....
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản