Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Chia sẻ: huyenmy2204

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Nội dung Text: Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4
Xã/phường:………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huyện/quân:…………
Tỉnh/thành phố:…….. Ngày……tháng……năm……
Số:……/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON
( BẢN CHÍNH )


ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về
đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận việc nhận:…………………của ông/bà……………………………
………………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây:
Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:......................
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................
Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ...............................................................
Quê quán: ...............................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.....................................................................................................
Là............................................của người có tên dưới đây:
Họ và tên:.........................................................................................Giới tính:......................
Ngày, tháng, năm sinh: ..........................................................................................................
Dân tộc:................................................. Quốc tịch: ...............................................................
Quê quán: ...............................................................................................................................
Nơi thường trú/tạm trú:..........................................................................................................
Số Giấy CMND/Hộ chiếu:.....................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
Số:……………..Quyển số:……………..


Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH


…………………… ………………….....
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản