MẪU QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại

Chia sẻ: suatuoi_nguyenchat

Tài liệu tham khảo Mẫu số: A 01 -THA (Ban hành theo TT số: 09/TTBTP ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

Nội dung Text: MẪU QUYẾT ĐỊNH Giải quyết khiếu nại

Mẫu số: A 01 -THA
(Ban hành theo TT số: 09/TT-
BTP
ngày 30/5/2011 của Bộ Tư
pháp)


BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày...... tháng..... năm 20....
Số: ......./QĐ-TCTHA


QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của: ...............................


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Xét đơn của ông (bà):...................................................., địa chỉ..........................
..........................................................................khiếu nại .........................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................. nhận thấy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Từ những căn cứ và nhận định trên, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án
dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận (không chấp nhận) khiếu nại của:.....................................,
địa chỉ:........................................................................................................................
.......................(nêu rõ chấp nhận phần nào, chấp nhận một phần hay toàn bộ).....
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
………(nêu biện pháp xử lý nếu có).........................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Tổng cục Thi hành án
dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự .........................................., người
được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Quyền khiếu nại tiếp đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp trong thời hạn 15 ngày kể từ
ngày nhận được Quyết định này (nếu là quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu)./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Viện KSNDTC;
- Vụ GQKNTC;
- Trung tâm DLTT & TK THADS;
- Lưu: VT, HS.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản