Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ4

Nội dung Text: Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mẫu QĐ4

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Hà Nội, ngày……tháng……năm......
Số: /QĐ-UBCK
QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Điều 35, Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo;

Căn cứ ……………………………..……………………………………………..;

Xét thấy cần thiết phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
và thị trường chứng khoán,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
chính trong
số................ngày.......tháng.... năm....... do…………..…..................ban hành.
Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị
trường chứng khoán số …..........................ngày..……tháng…….năm………của
……………. ……......................... có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này.
Điều 3. Ông (bà)/đơn vị ……….…………………………….……………….và ông
(bà)/tổ chức………..............có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
QUYỀN HẠN. CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Như Điều 3……bản;

- ................................;

- Lưu……………bản.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản