Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
425
lượt xem
35
download

Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

  1. Mẫu QĐ4 Ủ BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Hà Nội, ngày……tháng……năm...... Số: /QĐ-UBCK QUYẾT ĐỊNH Huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Căn cứ Điều 35, Điều 42 Luật Khiếu nại, tố cáo; Căn cứ ……………………………..……………………………………………..; Xét thấy cần thiết phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán,
  2. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán chính trong số................ngày.......tháng.... năm....... do…………..…..................ban hành. Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán số …..........................ngày..……tháng…….năm………của ……………. ……......................... có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký quyết định này. Điều 3. Ông (bà)/đơn vị ……….…………………………….……………….và ông (bà)/tổ chức………..............có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. QUYỀN HẠN. CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ Nơi nhận: (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) - Như Điều 3……bản; - ................................; - Lưu……………bản.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản