Mẫu quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu QĐ5

Nội dung Text: Mẫu quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Mẫu QĐ5BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
Hà Nội, ngày……tháng……năm......
Số: /QĐ-UBCK
QUYẾT ĐỊNH

Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính
CHỦ TỊCH UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp
lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng
4 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Căn cứ……………………………………………………………………..…;

Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/tổ chức
……………...……….…………………………………………………...…………………
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán
và thị trường chứng khoán số………ngày….tháng…..năm…….của…..................

Đối với ông (bà)/tổ chức……..…………………… ……………………………….....

Quốc tịch…………………………………………………………………..……….....

Địa chỉ…………………………………………………………………………..……….....

Giấy CMND/Hộ chiếu số……………Ngày cấp……………Nơi cấp …….…….…..
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi tới ông (bà)/tổ chức:……………….………….để thực
hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy đ ịnh.

Điều 3. Các ông (bà)/đơn vị ..……………………………………..có trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Nơi nhận:

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Như Điều 3……… ….;

- ……………………….;

- Lưu:…………………..
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản