Mẫu quyết định tăng lương

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định tăng lương

Nội dung Text: Mẫu quyết định tăng lương

Code : NS – 12 – BM06
Version : 1.0
LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200
Adress: Page : Page 1 of 1
Phone: Email:

CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …………/QĐ-……. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200…


QUYẾT ĐỊNH
V/v tăng lương………………….


GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN……..

- Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;
- Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………..
- Căn cứ quy chế lương của công ty.
- Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS;


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quyết định tăng lượng cho ông/bà..........(hoặc danh sách đính
kèm) ....kể từ ngày................
Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng
phòng tổ chức cán bộ và Ông (Bà)......chịu trách nhiệm thi hành quyết định
này.

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Lưu VP
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản