Mẫu quyết định tăng lương

Chia sẻ: chuabietbo

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định tăng lương

Nội dung Text: Mẫu quyết định tăng lương

 

  1. Code : NS – 12 – BM06 Version : 1.0 LOGO COMPANY NAME Dated : 10/10/200 Adress: Page : Page 1 of 1 Phone: Email: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH V/v tăng lương…………………. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy chế lương của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng HCNS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay quyết định tăng lượng cho ông/bà..........(hoặc danh sách đính kèm) ....kể từ ngày................ Điều 2. Các ông Chánh Văn Phòng (Trưởng phòng hành chính), Trưởng phòng tổ chức cán bộ và Ông (Bà)......chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Nơi nhận: - Như Điều 3 - Lưu VP
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản