Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Mẫu số 4: Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hộiTÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : ............./QĐ-.................

...................ngày tháng năm 200...QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập (tên cơ sở).....................................THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ
Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số
68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục
thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày.........tháng...........năm 200...;

Theo đề nghị của (tên cơ quan thẩm định).................................,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập (tên cơ sở)....................................................................

..................................... hoạt động trên phạm vi (huyện, tỉnh)...................................

Điều 2. (Tên cơ sở).................................................. có chức năng, nhiệm vụ:
1) .....................................................................................................................

2)......................................................................................................................

3) .....................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 3. Kinh phí hoạt động của ....................... (theo điều 7 Nghị định 68)

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành....................................................

Điều 5. Thủ trưởng (cơ quan, tổ chức trình văn bản), Giám đốc (tên cơ sở)
..................................................., Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành quyết định này./.THỦ TRƯỞNG

Nơi nhận: ( cơ quan ban hành quyết định ký tên
đóng dấu)

- Như điều 5;

- Thủ trưởng cấp trên (để B/c);

- Lưu VT, CQ soạn thảo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản