Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

Nội dung Text: Mẫu Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội

 

  1. Mẫu số 4: Quyết định thành lập cơ sở bảo trợ xã hội TÊN CƠ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : ............./QĐ-................. ...................ngày tháng năm 200... QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập (tên cơ sở)..................................... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH Căn cứ Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; Căn cứ Biên bản thẩm định ngày.........tháng...........năm 200...; Theo đề nghị của (tên cơ quan thẩm định)................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập (tên cơ sở).................................................................... ..................................... hoạt động trên phạm vi (huyện, tỉnh)................................... Điều 2. (Tên cơ sở).................................................. có chức năng, nhiệm vụ:
  2. 1) ..................................................................................................................... 2)...................................................................................................................... 3) ..................................................................................................................... ................................................................................................................................... Điều 3. Kinh phí hoạt động của ....................... (theo điều 7 Nghị định 68) .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành.................................................... Điều 5. Thủ trưởng (cơ quan, tổ chức trình văn bản), Giám đốc (tên cơ sở) ..................................................., Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. THỦ TRƯỞNG Nơi nhận: ( cơ quan ban hành quyết định ký tên đóng dấu) - Như điều 5; - Thủ trưởng cấp trên (để B/c); - Lưu VT, CQ soạn thảo.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản