Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
3
download

Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản

  1. Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:....../GP-BTNMT (UBND) ..........., ngày... tháng... năm... QUYẾT ĐỊNH Về việc cho phép trả lại giấy phép chế biến khoáng sản BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....) Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003); Căn cứ Giấy phép chế biến khoáng sản số……ngày….tháng….năm….. Xét Đơn xin trả lại Giấy phép chế biến khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)......số..... ngày.... tháng.... năm......kèm theo báo cáo kết quả ........ và.......; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)................. được trả lại Giấy phép chế biến (tên khoáng sản).................... số..... ngày...... tháng..... năm...... Điều 2. (Tên tổ chức, cá nhân)................... được chấm dứt hoạt động chế biến khoáng sản theo Giấy phép nói trên và có trách nhiệm: 1. Nộp báo cáo kết quả chế biến khoáng sản, tài liệu pháp lý, mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh…) theo quy định của pháp luật; 2. Thanh lý các công trình để đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật; 3. Thực hiện các biện pháp phục hồi môi trường, đất đai và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật. Điều 3. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - (Tên tổ chức, cá nhân); (TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt
  2. Nam); CHỦ TỊCH) - Sở TN&MT tỉnh...; - Chi cục khoáng sản khu vực; (Ký tên, đóng dấu) - Lưu HS, VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản