Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
124
lượt xem
6
download

Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc

  1. Mẫu quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG NAM (UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ....) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:....../GP-BTNMT (UBND) ........., ngày... tháng... năm... quyết định về việc cho phép trả lại giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH.....) Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản; Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003); Xét Đơn và hồ sơ xin trả lại Giấy phép thăm dò (khảo sát) hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản của (Tên tổ chức, cá nhân)..........) Theo đề nghị của Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cho phép (Tên tổ chức, cá nhân)........... được trả lại…….
  2. Đối với trường hợp cho phép trả lại giấy phép cần ghi rõ tên, số giấy phép, cơ quan cấp và ngày cấp giấy phép; Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản cần quy định cụ thể: - Diện tích cho phép trả lại ……..(ha, km2 ), thuộc Giấy phép thăm dò số…ngày….tháng…năm… - Diện tích còn lại tiếp tục thăm dò:......... (ha, km2). - Khu vực được phép trả lại và khu vực tiếp tục thăm dò phải được giới hạn bởi các điểm góc......... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo. - Thời hạn thăm dò tiếp tục đến ngày.... tháng.... năm.... Điều 2. Kể từ ngày ký quyết định này, (Tên tổ chức, cá nhân).......... phải chấm dứt hoạt động thăm dò (khảo sát) khoáng sản ở khu vực (theo Giấy phép đã trả lại hoặc theo diện tích thăm dò đã trả lại) và có trách nhiệm: 1. Nộp báo cáo kết quả khảo sát, thăm dò khoáng sản, tài liệu pháp lý liên quan và mẫu vật địa chất cho Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo quy định của pháp luật; 2. San lấp công trình đã khai đào, phục hồi môi trường khu vực thăm dò (khảo sát) và các công việc khác liên quan theo quy định của pháp luật. (Đối với trường hợp cho phép trả lại một phần diện tích thăm dò, cần quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về việc: - Thông báo việc thực hiện Quyết định này và chương trình thăm dò tiếp tục với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; - Trình thẩm định, xét duyệt báo cáo kết quả thăm dò tại Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản (Uỷ ban nhân dân tỉnh...) và nộp lưu trữ theo quy định của pháp luật về khoáng sản). Điều 3. Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam (Sở Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quyết định này. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG (TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - (Tên tổ chức, cá nhân); CHỦ TỊCH) - UBND tỉnh…(Cục ĐC&KS Việt (Ký tên, đóng dấu)
  3. Nam); - Sở TN&MT tỉnh...; - Chi cục khoáng sản khu vực; - Lưu HS, VT.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản