Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Chia sẻ: voigiay

Mẫu số 16b (Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Nội dung Text: Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Mẫu số 16b
(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30
tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CỦ NGHĨA VIỆT NA
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN……… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa danh, ngày........ tháng....... năm.........
Số: /QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ……………
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
50
Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính
phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn
liền với đất;

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số............/TTr -
PTNMT ngày...... tháng....... năm………,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận …………………..…. có số seri là ……………..,
số vào sổ cấp Giấy chứng nhận là …………….. do UBND huyện …………… cấp cho
…………………………….. ngày ….. tháng …… năm

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi
trường, Chủ tịch UBND xã/phường/thị trấn…………….., thủ trưởng các tổ chức, cá
nhân có liên quan và ông (bà)…………… (ghi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền với đất) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:

- Phòng Tài nguyên & Môi trường;

- UBND xã………………..……..;

- Các phòng/văn phòng công chứng;

- Ông (bà)………………………..;

- Lưu: VT.
51
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản