MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: thewalkingdead

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán cân đối ngân sách nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Biểu số: 0105.2 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ban hành theo QĐ số 2331/QĐ-BTC của Bộ
trưởng Bộ Tài chính
(Năm)
Ngày nhận báo cáo:
Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 6 năm thứ hai sau
năm báo cáo

Đơn vị tính: Tỷ đ
Chỉ tiêu Dự toán năm
STT
Tổng thu cân đối NSNN
A
Thu nội địa (không kể dầu thô)
1
Thu từ dầu thô
2
Thu cân đối NS từ hoạt động XNK
3
Thu viện trợ không hoàn lại
4
Kết chuyển năm trước sang
B
Tổng chi cân đối NSNN
C
Trong đó:
Chi đầu tư phát triển
1
Chi trả nợ viện trợ
2
Chi thường xuyên
3
Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính
4
Chuyển nguồn sang năm sau
5
Bội chi NSNN
D
Nguồn bù đắp bội chi NSNN
Vay trong nước
1
Vay ngoài nước
2
Người lập biểu Người kiểm tra biểu
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách Nhà
nước
Đơn vị nhận báo cáo: Cục Tin học
và Thống kê tài chính
Đơn vị tính: Tỷ đồng.
Quyết toán năm
…., ngày …..tháng …..năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản