MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Chia sẻ: thewalkingdead

Tham khảo tài liệu 'mẫu quyết toán cân đối ngân sách nhà nước', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

  1. Biểu số: 0105.2 QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ban hành theo QĐ số 2331/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Năm) Ngày nhận báo cáo: Báo cáo năm: Ngày 30 tháng 6 năm thứ hai sau năm báo cáo Đơn vị tính: Tỷ đ Chỉ tiêu Dự toán năm STT Tổng thu cân đối NSNN A Thu nội địa (không kể dầu thô) 1 Thu từ dầu thô 2 Thu cân đối NS từ hoạt động XNK 3 Thu viện trợ không hoàn lại 4 Kết chuyển năm trước sang B Tổng chi cân đối NSNN C Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1 Chi trả nợ viện trợ 2 Chi thường xuyên 3 Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 4 Chuyển nguồn sang năm sau 5 Bội chi NSNN D Nguồn bù đắp bội chi NSNN Vay trong nước 1 Vay ngoài nước 2 Người lập biểu Người kiểm tra biểu (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  2. Đơn vị báo cáo: Vụ Ngân sách Nhà nước Đơn vị nhận báo cáo: Cục Tin học và Thống kê tài chính Đơn vị tính: Tỷ đồng. Quyết toán năm …., ngày …..tháng …..năm….. Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu, họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản