Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

Chia sẻ: titihaudau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tài chính tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)

Nội dung Text: Mẫu quyết toán chi đầu tư xây dựng cơ bản các Dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm

hụ lục số 6 - Biểu số 53

quyết toán chi đầu t XDCB các Dự án, công trình

thuộc nguồn vốn ngân sách đầu t năm hiện hành và dự toán năm

(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp tr ên)

Đ ơn vị: Triệu đồng

Đã Kế hoạch Quyết
Giá trị
Tổng năm toán năm
thanh
khối
toán ............ .........

dự từ khởi Chia Chia
toán công theo theo
được đến ngu ồn ngu ồn
Năng
duyệ vốn vốn
Thời gian KC-HT lực thiết
t Tr.đó: Tr.đó:
kế
Thanh Thanh
T.đó:
toán KL toán KL
lượng T.đó:
H.động
thực các năm các năm H.động
theo
hiện từ trước trước
K3 -Đ8 theo K3 -
chuyển chuyển
khởi Vốn Vốn Đ8 Luật
Luật
công sang sang
Vốn ngoài
trong NSNN trong NSNN
đến Tổng số Tổng số
200,,, 200,,,
nước nước Vốn ngoài nước
(1) (1)
nước

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
…..., Ngày …. tháng ….. năm …....

TM Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản