Màu sắc ảnh

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
115
lượt xem
47
download

Màu sắc ảnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một yếu tố của hình ảnh không được coi nhẹ trong lĩnh vực nhiếp ảnh ngày nay là màu sắc. Cố nhiên, mọi người có quyền thích ảnh đen-trắng, nhưng trong thập kỷ 70 này, đa số các bức ảnh chụp là ảnh màu! Quá trình thực hành lâu năm ảnh màu đã dạy cho chúng ta, người chụp nghiệp dư lẫn nhà chuyên nghiệp một điều: màu sắc chỉ là một trong nhiều yếu tố của hình ảnh mà thôi. Riêng màu sắc không thôi, ít khi nó thu hút được sự chú ý của người xem. Nói cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Màu sắc ảnh

  1. Màu s c M t y u t c a hình nh không ư c coi nh trong lĩnh v c nhi p nh ngày nay là màu s c. C nhiên, m i ngư i có quy n thích nh en- tr ng, nhưng trong th p k 70 này, a s các b c nh ch p là nh màu! Quá trình th c hành lâu năm nh màu ã d y cho chúng ta, ngư i ch p nghi p dư l n nhà chuyên nghi p m t i u: màu s c ch là m t trong nhi u y u t c a hình nh mà thôi. Riêng màu s c không thôi, ít
  2. khi nó thu hút ư c s chú ý c a ngư i xem. Nói cách khác là: m t b c nh en- tr ng không có giá tr gì thì khó lòng mà có giá tr hơn n u là nh màu. Th nhưng, ta c n ph i bi t xem màu s c có th em l i nh ng gì cho hình nh. Trư c h t, màu s c, riêng b n thân nó cho phép ta phân bi t ư c hai m ng c a hình nh có th s b l n vào v i nhau trên nh en tr ng. C th là, ánh sáng tr c di n là i u ngăn c m khi ch p nh en-tr ng, l i có th cho ta nh ng b c nh màu kh quan n u i tư ng ch p có nhi u màu s c khác nhau. Giá tr c a m t b c nh màu là ch nào? giá tr c a nó là nh ng y u t làm cho b c nh - b t kỳ là nh en-tr ng hay màu - tr thành m t b c nh t t (nguyên văn-NH), và hơn n a, m t s hài hoà nào ó n i màu s c này v i màu s c kia, nh ng s c thái t nh c a cánh hoa gi a màu xanh xum xuê c a lá cây, v.v... Do v y, khi ch p nh màu, ngoài vi c s d ng ư ng nét, hình kh i và ánh sáng ra, l i còn c n ph i xét n các s c thái t o nên m t t ng th hoà h p v màu. i u mà chúng ta quan tâm trư c h t là giá tr mà màu s c có th em l i cho hình nh khi màu ó không d d i. Nh ng m ng tư ng rêu phong c a m t ngôi nhà c , m t cành cây ư m sương êm mà chúng ta nghĩ là có th th hi n ư c m t cách trung th c lên nh en-tr ng, trong nh màu l i có nh ng s c thái kín áo và m t v tinh t mê h n. Cũng v y, m t bông c m chư ng s n i b t trên ng c áo màu xám
  3. như m t ti ng kèn ng vang vang. úng v y, ta có th nói n s hoà h p và s tương ph n c a các màu s c, và i sâu vào các lĩnh v c ó th hi n ư c nh ng b c nh màu ngày càng p. Toát y u: Nh ng y u t t o nên hình nh - Cách c p n i tư ng - Giây phút b m máy - Khuôn hình - Góc nhìn và ph i c nh - Th trư ng bao quát - ư ng nét và nh p - Bóng t i và ánh sáng - Màu s c. Không nh t thi t ph i là m t nhi p nh gia chuyên nghi p có th g p ư c nh ng i u lý thú và cũng r t khó khăn trong lĩnh v c nhi p nh, ch c n b n là m t ngư i ham mê th c hành nhi p nh là sau m t th i gian nh t nh b n s nh n th y minh “ki t s c” c v phương di n k thu t cũng như sáng t o. ây là m t hi n tư ng h t s c bình thư ng khi b n chuy n ti p t m t giai o n này sang m t giai o n khác trong nhi p nh. V y thì trong nhi p nh có t t c bao nhiêu giai
  4. o n? Chúng ta hãy nghe Jean-Claude Lemagny, m t trong nh ng ngư i nhi t thành nh t v i “Nhi p nh sáng t o”, phân bi t 3 giai o n trong ti n trình phát tri n c a m t ngh sĩ nhi p nh: 1. u tiên là nh ng năm tháng h c h i mà các y u t k thu t chi m h t th i gian và s c l c c a b n. Ta thư ng tìm cách b t chư c tác ph m c a các b c th y n i ti ng trong nhi p nh, c tìm hi u nh ung bí n làm nên thanh công, c nghi n ng u nh ng bài tr l i ph ng v n c a h . 2. Ti p theo là n giai o n chín mu i hơn mà ta tin tư ng ch c ch n là ã hoàn thi n v k thu t. Ta s chán ng y nh ng ai ch nói v nhi p nh qua các lo i máy nh, ng kính…Trong giai o n th hai này ch có y u t th m m là i u quan tr ng nh t, nh ng khái ni m s thay th cho các cu c tranh lu n h i h t. i u nguy hi m nh t là “t tin” r ng minh ã tt i nh cao nh t trong nhi p nh, nó hoàn toàn sai l m ơn gi n b i vì còn có m t giai o n th 3 n a. 3. Giai o n cu i cùng này chính là lúc ta nh n th y r ng có th gi i quy t hoàn h o nh ng v n trong th m m (cái p) thì ta l i ph i quay v v i k thu t. Nói tóm l i chính nhi p nh gia s t tìm ki m l y các phương ti n k thu t hoàn thi n công vi c sang tác c a mình. Gi ng như m t chuyên gia v nh en tr ng s i tìm m t lo i hóa ch t th a mãn t t c các tong xám mà anh ta tìm ki m. ó chính là Depardon, ngư i
  5. s d ng t ng than máy và ng kính káhc bi t cho m i m t th lo i hình nh hay là Jeff Wall, ngư i trưng bày các tác ph m c a minh trong m t “h p sáng”. ó cũng chính là nh ng ngư i chuy n sang s d ng “Moyen Format” hay các h p t i (Large Format), lý do không ch ơn gi n n m trong s c nét mà nó còn vì kho ng cách, ti p c n. ó chính là m t nhi p nh gia v s c m u i tìm ki m và th nghi m t t c các lo i phim, các lo i gi y tìm cho riêng minh m t “tông”… Trư c k nguyên c a k thu t s thì i u này ã r t chính xác (theo ý ki n cá nhân c a NTL) và bây gi i u y l i thêm m t l n n a ư c ch ng minh. Th c t cho th y có r t nhi u nhi p nh gia tìm hi u nh ng “mánh” k thu t v máy quét phim, máy in, m t chi c dCam hay dSLR…Nh ng nhi p nh gia này ã nh n th y r ng h c n n m v ng các k thu t m i có th hành ngh . B n không nên tin vào nh ng ngh sĩ ru rú trong “ ” c a minh nhé. a s các nhi p nh gia u i xem tri n lãm, quan sát nh ng ngư i khác làm vi c, l y c m h ng, so sánh, tìm thông tin v m t k thu t in nh, khuôn hình, k t qu chung cu c…V i s xu t hi n c a k thu t s thì chưa bao gi các nhi p nh gia có ư c trong tay nh ng kh năng v k thu t a d ng như th c . V m t tinh th n thì chưa bao gi k thu t l i g n bó m t thi t n th v i cái p. V i m t i u ki n là không khuôn h p k thu t l i trong vi c khoe khoang thi t b hay tranh lu n như các nhà…nghiên c u khoa h c. Nh t nh là không th như th ! Y u t k thu t là m t câu h i c c kỳ quan tr ng mà ta có th l y ví d khi mu n t o m t b n in m u b ng máy in phun m c (li u các nhà sưu t p có mua chúng không?) hay l a
  6. ch n cách lưu tr nh k thu t s (ch n thi t b nào? Li u các CD, DVD có th c ư c trong 30 năm n a không?)
Đồng bộ tài khoản