Màu sắc có ảnh hưởng tới khách truy cập không?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
16
download

Màu sắc có ảnh hưởng tới khách truy cập không?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vài năm trước đây, doanh nghiệp hay cá nhân có một trang web cho mình là rất thịnh vượng và có khả năng tài chính. Ngày nay, hầu hết mọi người đều có thể có nó. Nhờ những nhà phát triển web mà việc tạo ra một trang web không còn khó khăn nữa dù không phải lúc nào chúng được như những tác phẩm nghệ thuật.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Màu sắc có ảnh hưởng tới khách truy cập không?

  1. Màu s c có nh hư ng t i khách truy c p không? Vài năm trư c ây, doanh nghi p hay cá nhân có m t trang web cho mình là r t th nh vư ng và có kh năng tài chính. Ngày nay, h u h t m i ngư i u có th có nó. Nh nh ng nhà phát tri n web mà vi c t o ra m t trang web không còn khó khăn n a dù không ph i lúc nào chúng ư c như nh ng tác ph m ngh thu t. V n quan tr ng nh t là l a ch n màu sao cho t t. Vì có ư c s tương c gi a màu n n và ch qu th t không d . L a ch n màu tương ph n không h p lý s làm nh hư ng n vi c c c a trang. Gi ng như m t t gi y, n n màu tr ng thư ng ư c m c nh.
  2. Màu s c v i khách truy c p web Theo các nhà nghiên c u thì màu s c có tác ng nhi u t i tâm lý con ngư i. Nên chính cách ph i màu trên website có th khi n khách truy c p” b ràng bu c” b i các m c tiêu c a b n (như: mua hàng hay s d ng các d ch v ) ho c r i b ngay ch sau vài giây u tiên. Vì con ngư i thư ng d b tác ng b i “ n tư ng ban u”. Dù khách truy c p chưa quan tâm nhi u t i i u ó, song chính cách dùng màu chưa h p lý và nh ng y u t khác l i tác ng nhi u n s quy t nh v vi c truy c p ti p ho c r i b website c a b n.Vì nh ng tác nhân này mang l i cho h nh ng hi u ng v tâm lý. Khi nhìn vào m t website, m i ngư i s th c s thú v hay bu n t là ph thu c vào cách dùng màu c a b n. Hãy hi u r ng khán gi ch hư ng v nh ng tiêu i m và s l a ch n màu h p lý. Màu s c là m t phương cách truy n thông hay nh t ph n ánh s truy n t i nh ng i u có ý nghĩa. Nh ng l i khuyên dành cho các nhà thi t k web Hãy quan tâm n nh ng l i khuyên sau: Hãy s d ng m t b ng màu t nhiên. B ng màu này mang l i s thú v hơn b t c màu tương ng nào. Hãy k t h p chúng có ư c hi u ng c m xúc t t mà b n mu n dành t khách truy c p c a mình. V i nh ng màu không t nhiên như xanh l c, xanh dương sáng chói hay màu r c thư ng làm m t m t m i và xua u i ngư i xem.
  3. Hãy t o m t s tương ph n m nh gi a màu n n và ch :S ph i màu t t nh t là ch en trên n n tr ng, song cũng có nh ng s ph i màu khác hi u qu hơn n a cho màu n n c a website là màu xanh en, xám và en. Hãy tránh nh ng màu gây m i m t: Hãy tránh k t h p màu xanh dương v i ho c vàng. Không nên l a ch n ch màu xanh l c trên n n ho c ch trên n n xanh l c/ xanh dương. Hãy nên s d ng nh t quán t 5 n 7 màu khác nhau trên toàn website Hãy tránh nh ng màu nh t: Không nên dùng màu xanh dương quá nh t cho nh ng o n text và bi u nh cùng dòng k m nh. Hãy th n tr ng khi phân bi t màu: Có r t nhi u ngư i quan tâm t i i u này, nên b n ph i c g ng sao cho khách truy c p có th c m nh n úng ý nghĩa c a thông i p ư c truy n t i. Ngoài các gam màu t i như en, xám và nh ng màu li n k , thì màu cam có th có nh ng tác d ng làm n i b t. Kho ng tr ng: Hãy dùng nh ng kho ng tr ng cân b ng các màu khác trên website khi n nhìn d ch u hơn. Hãy th nghi m: Hãy m b o b n có th th c hi n ư c m t th nghi m c cho trang web c a mình. Hãy s d ng nh ng s c thái khác nhau t m t màu cũng như hãy chú ý t i s hài hòa v i nh ng màu khác nhau.
  4. Màu s c có nh hư ng t i khách truy c p không?( ph n II) Màu s c và con ngư i Hãy nh r ng s c m nh n màu s c thay i theo các y u t như: gi i tính, tu i tác ho c n n văn hóa. Vì v y b n c n nghiên c u k v th trư ng trang web c a mình thu hút m c tiêu. Màu s c theo tu i S c m nh n màu ph thu c vào tu i tác. Khi ngư i ta tu i nh t nh thư ng thích các website có màu s c nhã nh n và gi n d .Trong khi ó, gi i tr l i thú v nh ng màu s c s và r c r hơn. B i v y, hãy t o nên s khác bi t gi a h b ng vi c s d ng nh ng màu s c phù h p v i m i tu i. Màu s c theo gi i tính S thiên v c a con ngư i cũng ph thu c vào gi i tính. V y nên, nam gi i thư ng thích màu xanh dương, da cam hơn màu và vàng, trong khi n gi i l i thích màu , vàng hơn. Màu s c và Qu c gia N u website c a b n chuyên vào khán gi hơn là xu t x qu c gia ho c thu hút các ti m năng t m t nư c nào ó thì b n cũng nên nghiên c u ý nghĩa các màu c trưng. Ví d , trong khi văn hóa phương Tây quan ni m màu tr ng là bi u tư ng s thu n khi t thì Trung Qu c, Nh t B n và n
  5. l i quan ni m ó là s thi u may m n và không vui v . Dù Nh t màu h ng r t ư c ưa chu ng nhưng các nư c ông Âu và n l i cho r ng ó là màu y u u i. Màu tía liên tư ng t i n n văn hóa R p v i n n m i dâm (tương t như màu t i các n n văn hóa Châu Âu và B c M ). Trên bình di n toàn c u, nói chung nó có ý nghĩa v s huy n bí và nh ng ni m tin không n m trong s giáo hu n c a o H i, o Do thái và Thiên Chúa Giáo. N u s d ng màu xanh cho m t website cơ quan tài chính M s liên tư ng nm t th ch làm vi c v i " ng ô la xanh y quy n l c", nhưng l i không ý nghĩa m y cho m t qu c gia s d ng nh ng ng ti n (ti n gi y) có màu s c a d ng. M t khác, xanh dương hoàn toàn ư c th a nh n là “ màu an toàn” và màu qu c t vì có th dùng ư c cho h u h t b t c lo i website nào cũng như v i m i ngư i xem, nơi ch n hay m c tiêu. B n nên có s l a ch n v cách ph i màu tránh nh ng v n và c chi phí cao. i u này có th d n n m t s thay i hoàn toàn v nghĩa. N u không ư c h n ch h p lý, ý nghĩa s b thay i và các hàm ý tiêu c c s gi m thi u r t ít, (Ví d : Màu s n i b t hơn khi k t h p v i màu tr ng). ư c th gi i công nh n nh ng màu s c sáng t o là ph thu c vào b n, song b n s ph i làm vi c tích c c ó.
Đồng bộ tài khoản