Mẫu số: 01-2/HTBT

Chia sẻ: Phamtuan Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
75
lượt xem
5
download

Mẫu số: 01-2/HTBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu số: 01-2/HTBT

  1. Mẫu số: 01-2/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ XÁC ĐỊNH SỐ PHÍ XĂNG DẦU ĐỀ NGHỊ HOÀN Kèm theo Văn bản đề nghị hoàn phí số................ ngày .................. Cá nhân/Tổ chức đề nghị hoàn phí: ……………….........…………………. ………… Mã số thuế: …………………………………............ ………………………………….. Tờ khai hải quan Số lượng Mức phí Loại xăng Tiền phí đề xăng dầu xăng dầu STT dầu xuất nghị hoàn Số Ngày xuất khẩu đã trả khẩu (đồng) (lít) (đồng/lít) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)x(6) 1 A1 2 A2 .... ..... Cộng .............., ngày ......... tháng....... năm ............ TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN PHÍ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản